Moderní angličtina IV - OPBA2A115A
Anglický název: Modern English IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA2A111A
Je prerekvizitou pro: OPBA2A119A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (01.02.2019)
Cílem předmětu je další rozvoj jazykových dovedností k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jde o čtvrtý semestr šestisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se praktické dovednosti studentů v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a písemného projevu s rostoucím důrazem na přesnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pěničková (31.01.2020)

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. (základní učebnice)

MANN, M.; TAYLORE-KNOWLES, S. Destination C1&C2. Oxford: Macmillan, 2008. 

SIDE, R.; WELLMAN, G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman. Pearson Education Limited, 1999.

FOLEY, M.; HALL, D. Longman Advanced English Grammar. Longman, 2003.

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.01.2022)

FORMA A OBSAH: 

Zkouška má ústní formu a probíhá ve dvojicích/trojicích. Studenti nejprve porovnávají obrázky a odpovídají na otázku/otázky k obrázkům. Následuje diskuse ve dvojicích/trojicích na téma, které si studenti zvolí z nabídky.

HODNOCENÍ:

Student musí dosáhnout minimální úrovně 70% z celkového počtu bodů dle následujících hodnotících kritérií: výslovnost, rozsah a správnost užití gramatických a lexikálních struktur, discourse management, interakce, úroveň a relevance obsahu (CEFR - C1). Studenti mají k dispozici dva opravné termíny.

 

Nedílnou součástí těchto požadavků je obsah rubriky Podmínky zakončení předmětu (viz níže). Při nesplnění těchto podmínek student nemůže zkoušku absolvovat.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pěničková (31.01.2020)

Unit 1: People and Places

Unit 2: Our Environment

Unit 3: Language and Culture

Unit 4: Family and Relationships 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.01.2022)

FORMA A OBSAH podmínek zakončení předmětu: 

1. ESEJ: Studenti odevzdají esej na téma a k datu, které jsou specifikované jak ústně, tak písemně v prvním týdnu kontaktní/distanční výuky - forma a obsah eseje jsou jasně stanoveny a je nutné je pro úspěšné splnění dodržet. Text eseje nesmí obsahovat více než tři gramatické chyby na úrovni B2 a nižší - v takovém případě je skóre za esej 0.

Nedodržení zadání a časového plánu není akceptovatelné a má za následek nepřipuštění k testu. Je povinností každého frekventanta kurzu se s těmito informacemi dostatečně a včas seznámit.

2. Písemný TEST: sestává z gramatických a lexikálních struktur probíraných v rámci letního semestru (viz SYLABUS). 

 

HODNOCENÍ A OPRAVNÉ POKUSY:

1. Jak esej, tak písemný test musí dosahovat hranice minimálně 70% z celkového počtu bodů.

2. Opravný pokus u eseje je pouze jeden. Opravný pokus u testu je pouze jeden. 

 

Nesplnění těchto podmínek má za následek nepřipuštění ke zkoušce (viz Požadavky ke zkoušce výše)

 

Pozn.: Docházku na seminářích je možné odpustit na základě předložení certifikátu CAE s hodnocením A nebo CPE s hodnocením A nebo B. Tento certifikát nesmí být starší dvou let. Ostatní podmínky zakončení předmětu, t.j. esej, písemná a ústní část zkoušky (viz rubrika Podmínky zakončení předmětu) je povinná pro všechny studenty bez rozdílu.