PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy psychologie - OPB03Q102A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKB03Q102A
Anotace -
Kurz má za úkol seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který bude v následujících kurzech aplikován na pedagogickou realitu. V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka. Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí předškolního a školního věku a výkonu učitelského povolání. Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání. Studující mají k dispozici e-learningový kurz, v němž budou plnit úkoly týkající se probíraných témat, které slouží pro prohloubení znalosti témat a základních psychologických termínů.
Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je základní seznámení s nejnovějšími poznatky o psychologických zákonitostech učení, výuky a vyučování. Kurz by měl pomáhat v porozumění: 

1. procesu (a průběhu) učení, 

2. žákovi v kontextu učební situace 

3. sobě jako pedagogovi, který reflektuje svoji pedagogickou činnost 

 

Po absolvování kurzu je student schopen: 

1. aplikovat teoretické psychologické principy do vyučování

2. vytvářet podmínky pro efektivní učení a vyučování 

3. analyzovat příčiny studijního neúspěchu

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (30.09.2021)
Deskriptory

Studijní opory se nacházejí zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8585 (studenti obdrží heslo do kurzu na prvním setkání).

Celková časová zátěž studenta 60,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Z
Přímá výuka  
Přednášky: 12
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30
Samostudium literatury (za semestr) 12
Práce se studijními materiály (za semestr) 6
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 8
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10
Příprava na zápočet 8

V případě distanční výuky bude výuka probíhat v reálném čase na platformě Zoom (pokud nebude ve výjimečných případech stanoveno jinak), aktuální informace obdrží studenti mailem.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Literatura

ATKINSON, Rita L., B. L. FREDRICKSON, G. R. LOFTUS, W. A. WAGENAAE, Ernest R. HILGARD a Susan NOLEN-HOEKSEMA. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vydání 3., přepracované. Praha: Portál, 2012.

ČÁP J., MAREŠ J. Psychologie pro učitele. Praha:Portál. 2001.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.

KASSIN, S. M. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.

ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada. 2007

SMÉKAL V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister a Principal. 2002

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Sylabus -

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům:

  • vymezení psychologie jako vědy, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů
  • informačně procesní a kognitivní teorie učení

  • behaviorální teorie učení
  • osobnost člověka
  • vývoj člověka
  • inteligence a nadání
  • motivace
  • emoce při učení, prevence syndromu vyhoření
  • komunikace s žáky, rodiči a kolegy
Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Studující získají atest na základně pravidelného plnění úkolů v e-learningu. 

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Studijní opory

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8585 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (23.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK