PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Integrace a inkluze dětí v mateřské škole - OPB01S131A
Anglický název: Integration and inclusion of children in kindergarten
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 1 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKB01S131A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (04.11.2019)
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními pojmy vztahujícími se k oboru speciální pedagogika. Předmět vychází z historického vývoje společnosti v souvislostí s poskytovanou péči o osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, Definuje předmět, cíl, odbornou terminologii vědního oboru. Absolvováním tohoto předmětu získá student základní poznatky z jednotlivých speciálně pedagogických disciplín s ohledem na problematiku osob se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením, s poruchou komunikačního systému, s kombinovaným postižením a s poruchami učení a chování. Dále se seznámí se současným systémem školských poradenských institucí a možnostmi vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobněji se bude zabývat specifiky výchovy a vzdělávání děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním v předškolním věku.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (12.09.2021)

Výuka seminářů a přednášek v ZS 21/22 je plánována v běžném prezenčním režimu, v případě zhoršení epidemiologické situace bude výuka realizována v prostředí MS Teams dle pravidelného rozvrhu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (19.09.2019)

Povinná literatura:

LUDÍKOVÁ, Libuše, RENOTIÉROVÁ,M. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-2444-1475-9.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. 162 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0095-8.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha : PedF UK, 2000. ISBN 86039-30-7.

Doporučená literatura:

FISHER, Slavomil, et al. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha : Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

Mazánková, Martina. Inkluze v mateřské škole: děti s PAS, ADHD a handicapem. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 119 stran.

ISBN 978-80-262-1365-9.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 80-7315-198-0.

VALENTA, M. A kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

KUNRTOVÁ, Monika, HORVÁTHOVÁ, Ivana, POTMĚŠIL, Miloň. Podpora komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2976-2.

KVĚTOŇOVÁ, Lea, PROUZOVÁ, Regina. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-472-3.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Patra, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (19.09.2019)

Student se seznámí s jednotlivými probíranými tématy prostřednictvím přednášek:

1. Vývoj vztahu společnosti k osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním z pohledu historie

2. Vývoj oboru SPPG a současné přístupy ve speciálně pedagogické intervenci

3. Vymezení pojmu normality ve vztahu k předmětu SPPG

4. Speciálně pedagigcká diagnostika - vymezení, cíl, metody

5. Metody a zásady používané ve speciálně pedagogické praxi

6. Rodina s dítětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním a možnosti odborné intervence

7. Rané péče a školní poradenská zařízení

8. Systém vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Pracovní uplatnění osob s postižením a možnosti jejich socializace

10. Úloha neziskového sektoru v intervenci zaměřené na osoby se zdravotním či sociálním 

11. Legislativní opatření vztahující se k osobám se zdravotním či sociálním zenvýhodněním

12. Jednotlivé speciálně pedagogické disciplíny - jejich stručný přehled, charakteristika specifik spojených s jednotlivými druhy postižení v souvislosti s vývojem dítěte v předškolním věku

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (19.09.2019)

- vypracování zadaného tématu a jeho prezentace

- absolvování písemného testu v rozsahu odpřednášených témat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK