PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení - ONUZ12113
Anglický název: Selected Chapters from the History of European Political Thinking
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (110)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Je záměnnost pro: O03111042
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
Seznámení s vybranými názory autorů v dějinách evropského politického myšlení, kteří nejvíce ovlivnili vývoj evropského sociálně-politického myšlení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)

Seznámit studenty s názory vybraných významných evropských myslitelů o politice v období antika - 18.st.

Literatura
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)

Krsková,A.: Dějiny evropského politického a právního myšlení. Eurolex Bohemia 2003
Tretera,I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka. Praha 2002
Platón. : Ústava . Svoboda.Praha1993
Aristoteles.: Politika. Oikoymenh. Praha 1999
Maciavelli,N.: Úvahy o vládnutí a vojenství. Vladař.
More,T. Utopia, Campanella,T.: Sluneční stát, Bacon,F.: Nová Atlantis
Locke,J. : Druhé pojednání o vládě. MF.Praha 1988
Rousseeau, J.J.: Rozpravy ( O společenské smlouvě, O příčinách nerovnosti mezi lidmi)
Metody výuky
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)

Přednášky spojené s referáty studentů a smastatné četby studentů primárních zdrojů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)

Přečíst primární zdroja vypracovat sem. práci (interpretace, úvaha, komentář) v rozsahu 3- 5 stran.

Zápočet se skláda z diskuse na přečteným a napsaným textem + doplňující otázka z přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)

1. Antika - Platón

                Aristoteles

2. Středověk  : Augustin Aurelius

                       T.Akvinský

3.Renasance :  N.Machiavelli

                        Utopisté - T.More, T.Campanella, (F.Bacon)

4. Novověk :  T.Hobbes, J. Locke

                     J.J. Rousseeau

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK