Profesní etika - ONUZ12106
Anglický název: The Ethics for Teachers
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 1/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Záměnnost : OBUZ12106, O03111011
Je záměnnost pro: OBUZ12106, O03111011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)
Kurz je zaměřen především na způsob zvnitřňování a implementaci etických fenoménů do habituálních etických postojů budoucích učitelů etiky, jak učit etiku? Důraz na sókratické tázání, na diarchii mezi legalitou a legitimností, na bezprostřední vhledy do nepředmětných celků, jež jsou patočkovským založením etiky a asymetrické zodpovědnosti za celek v lévinasovském smyslu. Žijeme v planetární době, etika musí odpovídat na otázky celku, jenž nemůže být popisován jako statický předmět. Důraz na nutnost bytostného tázání , z něhož se rodí etické normy jako gadamerovské porozumění. Problém je odpovědí, na nějž student hledá otázky. Dialog jako základ pro etické poznání. Planetární charakter etiky, nevystačíme s deskripcí pouhých teoretických etických pojmů jako tomu bylo v minulosti
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Cílem je rozvoj schopnosti propojovat teoretické poznatky etiky s konkrétními a aktuálními problémy morálky, morálního rozhodování, jednání a hodnocení. Reflexe vývoje morálního vědomí u jedince a identifikace vlivů, podmínek a okolností ovlivňujících jeho kvalitu či naopak deficity. Student musí pochopit, že proměna mravního smýšlení se "rodí" z vnitřního duševního habitu ,  nekonstruuje se. Základem je péče o duši - epimeleia peri tés psychés, tak jak se ustavila evropská duchovnost na základě sókratovskéhé dialogu. Cílem je naučit studenty zvnitřňovat mravní problematiku v myšlení a hodnocení svých budoucích žáků. To je možné jen v napětí bytostných otázek, proto díáváme přednost schopnosti se tázat, zde je jediná možnost, jak předávat "celky bez marga", kterými jsou základní etické fenomény a pojmy.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Patočka, J. Péče o diši I. Praha : Oikumene 1996.

Hogenová, A. Bytí a rozumění. Praha : Karolinum, 2016.

Jonas, H. Princip odpovědnosti

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : Karolinum, 2011.

Hogenová, A. Intencionalita a fenomenologie. Praha Karolinum, 2015.

Dorotíková, S. /Ed./: Etika učitelské profese

Jaspers, K.: Otázka viny

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Přednášky, dialog se studenty

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Vymezení etiky, morálky, morálních vztahů a morálního vědomí. Typologie etik. Paradox základní etické otázky, zdroje a řešení. Otázka zdůvodnění morálky. Teorie vývoje morálního vědomí. Novodobé badatelské směry v etice. Metaetiky. Deontika, deontologie a jejich využití v profesních etikách. problém manipulace v komunikaci a argumentaci. Profesní etiky a etické kodexy. Profesní etika učitelská, kasuistiky a případové studie z učitelské praxe.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Porozumění přednáškám a jejich znalost, dialog s volně vybranou monografií přednášejícího