Zprostředkované učení - ONPP13200
Anglický název: Mediated Learning
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Neslučitelnost : ONPP13047, ONPP13145, ONPP13151, ONPP13157
Prerekvizity : ONPP13101
Záměnnost : ONPP13046, ONPP13055, ONPP13167
Je neslučitelnost pro: ONPP13157, ONPP13145, ONPP13153, ONPP13047, ONPP13151
Je záměnnost pro: OPNZ0Q121B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2012)
Cílem předmětu je představit, vysvětlit a na konkrétních příkladech pedagogické praxe ukázat, co je zprostředkované učení. Studenti si v rámci kursu osvojí základní znalosti z oblasti pedagogické psychologie, které jsou předpokladem pro porozumění principů zprostředkovaného učení. Kurs opírá výklad zprostředkovaného učení o dvě teoretické linie: linii Vygotského sociokulturní teorie učení a o teorie vývoje poznávacích procesů Reuvena Feuersteina. Tématická skladba kursu: 1. Co je zprostředkované učení. 2. Vygotského pojetí významu sociálních interakcí a učení pro rozvoj poznávacích funkcí. 3. Vygotského teorie zóny nejbližšího vývoje. 4. Zprostředkované učení v díle Reuvena Feuersteina 5..Zprostředkované učení R. Feuersteina - charakteristiky 6. Uplatnění zprostředkovaného učení v pedagogické praxi a intervenci. 7. Zprostředkované učení jako výkladový princip v metodách systematické výuky myšlení .
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (11.10.2017)

Základní literatura:

MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení., Portál, Praha, 2009.

VYGOtSKÝ, L.S. Myšlení a řeč. Portál , Praha, 2004.- kapitoly o zóně nejbližšího vývoje ( Vztah učení a vývoje)

 

Doporučená literatura:

Málková, G. Umění zprostředkovaného učení. Togga Praha, 2008 .

Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Portál, Praha 2013

Feuerstein, R., Falik, L.H.,  Feuersein, L.S.  Bohác, K.  . Myslet nahlas- mluvit nahlas. Portál, Praha. 2017.

Burden, R,., Nichols, L. Evaulating the process of introducing thinking skills programme into the scondary school curriculum.Research papers in Education, 15 (3) 2000, p. 293-306.   ( http://www.thinkingschoolsinternational.com/site/wp-content/uploads/2012/02/Evaluating-the-process-of-introducing-a-thinking-skills-programme-into-the-secondary-school-curriculum-Burden-and-Nichols.pdf)

Blagg, N. Can we teach intelligence? Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1991

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (08.01.2018)

Atestační nároky kursu- zimní semestr 2017 :

Pro atestaci student připraví návrh výukové hodiny s užitím principů zprostředkovaného učení- tu odevzdá ve formě písemné práce. Struktura návrhu hodiny a požadavky na obsahovou náplň budou upřesněny začátkem výukového období kurzu - v průběhu října 2017 -  v Moodle studijních oporách.

Pro zkušku student připraví návrh vlastního zapracování principuů zprostředkovaného učení ve výukové hodině/ případně poradenské  práci. Vlastní návrh následně prezentuje v průběhu semináře či odevzdá v píselné formě.

Docházku na seminář vyučující eviduje. Absence více než 3 seminární setkání znamená náhradní seminárí úkol- viz níže příslušná záložka.

Individuální plnění kurzu je možné pouze na základně písemné žádosti a dohody s vyučující realizované před začátkem výukového období ZS 2017

 

Zadání seminární práce zs 2017:

Seminární práce má ukázat, jak student na základě studované odborné literatury nebo absolvovaných seminárních setkání dokáže zapracovat principy zprostředkovaného učení do návrhu vlastní výukové hodiny. Téma seminární práce tedy ideálně spadá do oboru/studijního zaměření  studenta. Student ideálně rozpracuje hodinu, kterou sám odučil v rámci výukových praxí. Tuto hodinu ale modifikuje tak, aby cíleně umožňovala výuku dovedností myslet a učit se a to primárně s využitím  principů zprostředkovaného učení. Navrhovaná výková hodina, nebo výkový blok tedy, má  ukazovat, jak student žákům konkrétně vytváří prostor pro rozvoj nebo  zlepšení  dovedmosti přemýšlet a učit se. 

Rozsah seminární práce: 3 - 5 normostran. je důležité navrhovanou hodinu stručně popsat z hlediska jejích cílů, cílové skupiny, užitých nástrojů a postupů pro výuku. Důraz v seminární práce ale má být kladen na konkrétní popis, ukázku a případně i zdůvodnění uplatnění jednotlivých , alespoň klíčových , prvků zprosředkovaného učení.

Seminární práci student odevzdá písemně a následně se  dostaví ve vypsaných atestačních termínech ke kolokviu ( vis SIS) , kde svoji práci obhájí. V průběhu kolokvia může být dotazován ve smyslu problematiky zprostředovaného učení  a získá ke své práci zpětnou vazbu.

Sylabus
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2015)

Obsahová nápň kurzu má dvě linie:

 1.linii teoretických východisek, které staví především na  koncepci zprostředkovanéhpo učení v díle  Reuvena Feuersteina a na tzv.  sociokulturní tradici v pedagogické psychologii (Vygotský a jeho pokračovatelé)- přednáší a semináře vede Dr. Seidlová Málková

2. linii inspirací pro pedagogickou praxi- zde obsah kurzu čerpá z materiálů a předeevším principů programu Instrumentální obohacování Reuevena Feuersteina - přednáší a semináře vede Mgr. Eva Váňová

 

Témata:

Co je zprostředkované učení: zprostředkované učení v pedagogické psychologii, interakce učitel- žák v perpektivě zprostředkovaného učení, zprostředkovaného učení a jeho význam pro psychosociální rozvoj dítěte, význam učení pro vývoj poznávacícíh funkcí

Zprostředování jako vývojový princip (Vygotskiánské inspirace): Vygotského přínos k poznání významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacícíh funkcí dítěte, neovygotskiánské inspirace, zjména Feuerstein a jeho teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti

Klíčové znaky zprostředkovaného učení : kritéria zprostředkovaného učení, orojevy zprostředkovaného učení v interakci rodič- dítě a učitel-žák

Doplňkové znaky zprostředkovaného učení:popis projevů dítěte v učebních situacícíh a jejich provázanost s přístupem učitele

Užití principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi: konkrétní příklady aplikace principů zprostředkovaného učení ve výuce na 1. stupní základní školy

Instrumentální obohacování jako příklad aplikace principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi

 

STUDIJNÍ OPORY KE KURZU JSOU DOSTUPNÉ NA:

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2864