PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko - psychologické poradenství - ONPP13164
Anglický název: Pedagogical and Psychological Counselling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Záměnnost : ONPP13040, ONPP13044, ONPP13060, ONPP13064, ONPP13160, ONPP13167
Je záměnnost pro: OKNPP13164, ONPP13040, ONPP13064
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARTANO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2013)
Anotace kurzu: Cílem kurzu je poskytnout studentům všeobecně vzdělávacích předmětů informace vzniku a vývoji pedagogicko-psychologickém poradenství, o současném poradenském systému a nových trendech v poradenství. Studenti se seznamují s odbornými činnostmi a úkoly jednotlivých poradenských článků (výchovný poradce, školní psycholog a speciální pedagog, PPP, SPC, SVP, IPPP) a s nejčastěji řešenými problémy žáků základních škol, žáků mladšího i staršího školního věku. Témata předmětu: • Poradenství v systému psychologických disciplín. • Vznik a vývoj výchovného poradenství ve světě a u nás. • Současný systém pedagogicko-psychologického poradenství, legislativa, nové trendy v poradenství. • Činnosti a kompetence jednotlivých článků poradenství ve školství: školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog; pedagogicko-psychologické poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, neziskové organizace, pedopsychiatr a lékařská zařízení. • Odborné činnosti PPP a SPC: diagnostika, náprava a intervence, informační a konzultační činnost. • Nejčastější poradnami řešené problémy školního věku: profesionální volba a volba vzdělávací cesty, vývojové poruchy učení a chování, otázka špatného prospěchu, neurotické obtíže, agresivní a asociální chování, vývojové obtíže a krize rodičovské autority.
Literatura
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2016)

Základní:

DRAPELA,J.V.;HRABAL, VL.:Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie.Praha: UK, 1995.

DRYDEN,W.: Poradenství.  Praha. Portál 2008

HADJ MOUSSOVÁ, Z.  a kol. : Pedagogicko psychologické poradenství I. Vybrané problémy.  Praha. PedF UK 2005

MATĚJČEK,Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha. SPN, 1991.

 

Doporučená:

BALCAR,K. In LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.

BROWN D.-LENT.W: Handbook of counseling psychology. New York 2000.

ČAPEK, R.: Třídní klima a školní klima. Praha. Grada Publishing 2010

ELLIOT, J.; PLACE, M. Dítě v nesnázích. Praha: Grada, 2002.

GABURA J.; PRUZJNSKA, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: UK, 2002.

HRABAL, VL.st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha : PF UK, 2002.

HUTCHBY, Ian: The discourse of child Counselling. Amsterodam 2007.

K0ŠČO,J. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.

KOHOUTEK,R.: Historie pedagogicko - psychologického poradenství. CERM, Brno 1999.

KOLÁŘ, M.: Bolest šikanování. Praha. Portál 2005

KOPRIVA, K. Lidský vztah,jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

KOUDELKOVÁ, A. : Psychologické otázky delikvence. Praha. Victoria Publishing 1995

LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.

LANGOVÁ,M., Heřmanová,V., Trpišovská, D., Vacínová. M.:Psychologické aspekty školního poradenství.  Ústí n.L. UJEP 2005.

LUDEWIG,K.: Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe.PALLATA, Praha 1994.

MAREŠ,J. (ed.): Sociální opora  u dětí a dospívajících II. Hradec Králové. Nucleus 2002

MATĚJČEK,Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MATĚJČEK,Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

NOVÁK,T.: Manželské a rodinné poradenství. Praha. Grada 2006.

OAKLANDER,V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003.

PAVELKOVÁ,I. : Motivace žáků k učení. Praha. PedF UK 2002

PEŠOVÁ,I.-ŠAMALÍK,M.: Poradenská psychologie pro děti a mládež. Grada, Praha 2006.

POKORNÁ,V.: Teorie a náprava  vývojových poruch učení a chování. Praha. Portál 2001

PROCHASKA, J.O.; NORCROSS, J.C. Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999.

PROUT, H.T.; BROWN, D.T. ed.: Counseling and Psychotherapy with Children and Adolescents: Theory and Practice for School and Clinical Settings. USA, New Jersey, 2007.

RUDOLPH,L.B.; THOMPSON, CH.L. Counseling children: 3.edition. USA, California, 1992.

VAGNEROVA, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

VÁGNEROVÁ,M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: UK, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (29.10.2019)

Předmět bude zakončen seminární prací - vytvoření sítě poradenských služeb a krátká kazuistika žáka s navržením následné poradenské trajektorie.

Sylabus
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2016)

Obsah kurzu :

Poradenství jako aplikovaná psychologická disciplína

Historie poradenství

Teoretická východiska poradenství

Hlavní poradenské směry

Poradanství zaměřené na klienta

Systém poradenské péče ve školství

Diagnostika a její význam ve vymezení poradenského problému

Nejčastější problémové okruhy v poradenské péči

   Vstup do školy a problém školní zralosti (připravenosti na školu)

   Dítě s handicapem

   Syndrom CAN

   Výukové problémy, školní (ne)úspěšnost

   Motivace k učení

   Poruchy učení

   Individuální vzdělávací plán

   Poruchy chování

   Závislosti

   Agrese, agresivita, šikanování

   Poradenské problémy v dospívání

   Volba povolání

   Sociální vztahy

   Sociální klima ve třídě, ve škole

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (29.10.2019)

Předmět bude zakončen seminární prací - vytvoření sítě poradenských služeb a krátká kazuistika žáka s navržením následné poradenské trajektorie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK