Gender a škola - ONPP13157
Anglický název: Gender and Education
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Neslučitelnost : ONPP13047, ONPP13145, ONPP13151, ONPP13200
Prerekvizity : ONPP13101
Záměnnost : ONPP13048, ONPP13057
Je neslučitelnost pro: ONPP13047, ON2314501, ONPP13153, ONPP13200, ONPP13145, ONPP13151
Je záměnnost pro: ONPP13048, ONPP13057, ON2314502, OPNZ0Q132B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2013)
Cílem kurzu je představit genderovou perspektivu vůči sociální realitě a dále specificky vůči školnímu vzdělávání a úlohu školy v genderové socializaci. Studentky a studenti se seznámí s genderovým rozměrem v jednotlivých oblastech společenského života a následovně v životě školy tak, aby rozuměli strukturálním omezením prosazování genderové rovnosti ve vzdělávání. V rámci semináře budou diskutována různá pojetí genderové rovnosti, a to v kontextu jednotlivých pedagogických přístupů a aktuálních podmínek českého školství.
Literatura
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2010)

Renzetti, C. M.; Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Oakley, A. (2000). Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.

Valdrová, J. (2006). Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Kimmel, M. S. (2000). The Gendered Society. New York: Oxford University Press.

Bem, S. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University.

Bourdieu, P. (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2010)

V průběhu kurzu bude pozornost věnována následujícím tématům:

1) Vymezení základních pojmů - gender, genderové role, genderová identita, genderový stereotyp, biologický esencialismus, sociální konstruktivismus, konstrukce a dekonstrukce genderu, genderová rovnost atd.

2) Biologická podmíněnost mužů a žen - vztah biologického pohlaví a genderu

3) Dějiny feministického hnutí

4) Proces budování genderové identity

5) Genderové stereotypy v médiích

6) Soukromá a veřejná sféra - trh práce a domácnost

7) Genderovanost fyzického prostoru

8)Zastoupení žen a mužů v učitelské populaci

9) Genderové zatížení obsahu vzdělávání

10) Genderové zatížení pedagogické komunikace

11) Genderové zatížení školních výsledků a vzdělávacích trajektorií

12) Pojetí genderové rovnosti ve vzdělávání

13) Aktivity státní, neziskové a akademické sféry v ČR

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2013)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu jsou:

1. účast na seminářích (tolerovány je jedna absence v případě zkráceného semestru kvůli praxi či SZZ, dvě absence u plného semestru)

2. aktivní účast na seminářích, vypracovávání průběžných úkolů, které jsou zadávány a odevzdávány prostřednictvím Moodlu (vstup do Moodlu studující získají na prvním setkání)

3. závěrečný písemný test