Didaktika informační a komunikační technologie 05 s reflexí praxe - ON2319902
Anglický název: Didactics of ICT with the reflection of practice
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 2 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319802
Je prerekvizitou pro: ON2319001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2009)
Posláním předmětu ON2319902 je seznámit studenty/ky se specifiky využití internetu 2. generace ve vyučování a učení z různých aspektů s cílem přispět k poznání, pochopení a uplatnění jeho skutečného vzdělávacího potenciálu včetně možných inovativních výukových postupů, které ze své podstaty přímo vyvolává. Cílem předmětu je vybavit studenty nejen teoretickými znalostmi ale též schopnostmi účinně se orientovat v nejnovějších formách výukového využití internetu, jež se zvolna stávají běžnou součástí života nejen ve škole ale i mimo ni. Vzhledem ke značné šíři dané problematiky je předmět zaměřen hlavně na získání přehledu a schopnosti navrhnout a zhodnotit praktické možnosti uplatnění internetu pro různé edukační situace. Absolvent by měl být schopen jak aktivně využívat nejnovější nástroje internetu, tak se plně integrovat do vybrané komunity lidí pomáhajících mu v jeho odborném i osobním růstu v roli učitele. Tímto způsobem účast v kurzu přispěje k budování osobního vzdělávacího prostředí studentů a k nastartování jejich celoživotního vzdělávání.
Literatura
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2009)

BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/.

Portály zabývající se danou problematikou - především Učitelský spomocník, RVP.cz, Česká škola, eTwinning ad.

Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu

Materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Sylabus -
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)

Teoretické základy

·        Budoucnost vzdělávacích technologií - profesionální a osobní prognózy

·        Vývoj role učitele - implementace modelu 1:1

·        Katalog výukových aktivit využívajících technologie, model TPCK

·        Formy ovlivňování výukových výsledků v důsledků využití technologií

·        Vývoj didaktických teorií - behaviorismus, kognitivismus, konstruktivismus, konektivismus

·        Osobní vzdělávací prostředí žáka a učitele

·        Význam otevřených a volně dostupných zdrojů, převrácená třída

·        Sdílení informací, zkušeností a výukových materiálů - sociální sítě

·        Výukové možnosti využití sociálních sítí, model osobní a profesní identity

·        Kurzy typu MOOC

·        Daty řízené školství - možnosti a omezení, online systémy ověřování minimálních standardů znalostí

Metodické postupy

·        Informační zdroje učitele

·        Metodika tvorby a sdílení výukových materiálů online

·        Využití digitálních učebních materiálů, e-učebnice

·        Posun role učitele v podmínkách soustavného automatického ověřování výukových výsledků

·        Online učitel v praxi - organizace online výuky ve formě kombinované i čistě distanční, problematika hybridních a virtuálních škol

·        Budování komunity za účelem sdílení zkušeností, Internet jako nástroj odborného růstu

Semestrální práce

·        Návrh a tvorba vlastní práce odpovídající zadání reflektující návrhy a rady získané konzultacemi a diskusí v otevřeném online prostředí

Kolokvium nad problematikou kurzu v plénu s diskuzí (obhajoba reflektující získané znalosti probírané problematiky)