PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Edumetrie a ICT - ON2319704
Anglický název: Edumetry and ICT
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
Cílem předmětu je seznámit studenty na teoretické i praktické úrovni s možnostmi diagnostiky a hodnocení žáka s ohledem na využití prostředků výpočetní techniky, s pojetím reflektivní práce učitele a s prvky evaluace školy a výuky.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
 • ANDĚL, J. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.
 • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996.
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido, 1995.
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1988.
 • CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1993.
 • POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha : OIKOYMENH 1997.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace : Hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno: CDVU 1996.
 • ŘEHÁK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha : Academia, 1986.
 • ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998.
 • Manuály k počítačovým programům.
Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)

Do témat předmětu patří zejména pedagogická diagnostika žáka a autodiagnostika a reflexe v práci učitele, dále pak

 • subjektivita v pedagogickém pozorování, hodnocení a klasifikaci žáků;
 • strukturované hodnocení a klasifikace, kriteriální hodnocení;
 • vývoj, administrace a zpracování didaktických testů, vlastnosti testových úloh s ohledem na počítačové zpracování;
 • statistické metody a výpočetní zpracování klasifikace, škály;
 • evaluační prostředky a výzkumy (PISA, TIMSS, Kalibro, státní maturita aj.);
 • diagnostický SW, podpůrné programové aplikace, užití statistických funkcí tabulkových kalkulátorů, statistické balíky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK