PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Edukační technologie - ON2319703
Anglický název: Education Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)
Posláním předmětu je revitalizovat, doplnit a systemizovat vědomosti studentů týkající se psychodidaktických východisek, vývoje a pojetí rolí a funkcí technologií, resp. technických prostředků při podpoře nebo navozování inovativních přístupů ve vzdělávání a proměn prvků edukační reality. Cílem předmětu je rozvinout u studentů schopnost genetického a systémově obsahového vhledu, resp. nadhledu v oblasti edukační technologie, a tak vytvořit předpoklady pro další rozvoj ve směru využití technologií ve vzdělávání a zabezpečení moderní informační výchovy ve školské praxi. Obsahově se předmět dotýká psychodidaktických kontextů inovativních přístupů a didaktického využívání technologií, aktuálních procesuálních, kurikulárních a organizačních proměn edukačního prostředí podpořených, resp. vyvolaných rozvojem technologií, se zdůrazněním vztahu mezi technologiemi a vývojem v oblasti rolí učitele a žáka, způsobu vyučování a učení, klíčových kompetencí, ICT gramotnosti, informační výchovy, e learningu a využívání virtuálních vzdělávacích a kolaborativních prostředí. Předmět usiluje o uvědomění si širších vývojových a systémových souvislostí daných teorií a koncepcí, šíře edukačního potenciálu technických prostředků i validity postulátu, že proměny edukační reality indukované technologickým rozvojem se dotýkají všech vzdělávacích dimenzí.
Literatura
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2016)

⦁ BENEŠ, P., RAMBOUSEK,V., FIALOVÁ, I. (eds.) Vzdělávání pro život v informační společnosti I. Praha : Vydavatelství ČVUT Praha, 2005, 262 s. ISBN 80-7290-198-2. 
⦁ BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998.
⦁ BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání, Kladno : AISIS, 2003, ISBN 80-239-0106-0. Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ccont.htm>.
⦁ BYČKOVSKÝ, P., KOTÁSEK, J Nástin revize Bloomovy taxonomie. UK v Praze, PedF, 2004.
⦁ Conway,J.  Educational Technology's Effect on Models of Instruction. Dostupné na www: <http://copland.udel.edu/~jconway/>, <http://copland.udel.edu/~jconway/EDST666.htm>.
⦁ ČERNOCHOVÁ, M. Příprava budoucích učitelů na e-instruction. Kladno : AISIS, 2003. ISBN 80-239-0938-X.
⦁ DOWNES, S. E-learning 2.0. Educadion and Technology in Percpective. eLearning Magazine. [New York, USA]: Association for Computing Machinery, 2005 Dostupné na www: <http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1>.
⦁ Explorations in Learning & Instruction: The Theory Into Practice Database. Dostupné na www: <http://www.gwu.edu/~tip/>.
⦁ GAGNÉ, R.,M. Podmínky učení. Praha : SPN, 1975. 
⦁ Indiana University Web resources for P540. Learning & Cognition. Dostupné na www: <http://www.education.indiana.edu/~p540/webcourse/web.html>.
⦁ Instructional Design Models. Dostupné na www: <⦁ http://www.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html >.
⦁ JARVIS, P., HOLFORD, J., GRIFFIN,C. The theory and practise of learning. London : Kogan Page, 2003. ISBN 0-7494-3859-2.
⦁ JARVIS, P.Adult and continuing education: theory and practice London : Kogan Page, 2003. ISBN 0-415-10242-1.
⦁ KALAŠ, I. Psychológia učenia sa. Vývinové fázy poznania a edukačný softvér. Konštruktivizmus a konštrukcionizmus [online]. 2005 [cit. 2009-12-28]. Dostupné na WWW:< ⦁ http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/TPS/prednaska03.doc.
⦁ KALHOUS.Z., OBST.O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
⦁ KEARSELY, G. (ed.) Online Learning : Personal Reflections on the Transformation of ducation. NJ : Educational Technology Publications,2005, 440 p.  ISBN 0-87778-306-3.
⦁ KULIČ,V. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia 1992. ISBN 80-200-0447-5.
⦁ MAJUMDAR, S. Integrating ICT in Teaching & Learning. Thailand : UNESCO, 2004. ISBN 0‑13-117392-8. Dostupné na www: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140577e.pdf>.
⦁ OBLINGER, J., OBLINGER, D.: Educating the Net Generation. Educause, North Carolina State University, 2005. Dostupní na Internetu <http://www.educause.edu/educatingthenetgen/>.
⦁ PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996, ISBN 80-7178-070-7.
⦁ PRENSKY, M.: Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, NCB University Press, Vol. 9 No. 5, 2001. Dostupné na Internetu <http://www.marcprensky.com/writing/>.
⦁ PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.
⦁ RAMBOUSEK, V. a kol. Výzkum informační výchovy na základních školách. Koniáš : Plzeň 2007, 360 s. ISBN: 80-86948-10-2
⦁ RAMBOUSEK, V. Edukační technologie : sylaby. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.
⦁ RAMBOUSEK, V. Kapitoly z edukační technologie : elektronický studijní text. Praha : UK v Praze, PedF, 2009.
⦁ ROBLYER, M.D. Integrating Educational Technology into Teaching, Upper Saddle River : Pearson Education, 2004, ISBN 0-13-117392-8
⦁ SAK, P.: Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. Lupa.cz, Internet Info, s. r. o. 28. 11. 2006. Dostupné na Internetu <http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani/>.
⦁ SKALKOVÁ,J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno : Paido, 2004.
⦁ STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha : Portál, 2002.
⦁ Škola pro 21. Století „Škola21“ : Akční plán pro realizaci „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013“ (usnesení vlády č. 1276/2008) Dostupné na www: <http://www.msmt.cz/uploads/soubory/tiskove_zpravy/Akcni_plan_Skola_21.pdf>.
⦁ TAPSCOTT, D.: Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York : McGraw Hill, 1998.
⦁ The Encyclopedia of Educational Technology. Dostupné na www: <⦁ http://eet.sdsu.edu/eetwiki/index.php/Category:EET >.
⦁ Theoretical Sources in IT Dostupné na www: <http://anc36400.blogspot.com/2007/09/theoretical-sources-in-it-excellent.html >.
⦁ Učitelský spomocník. Dostupné na www: <⦁ http://spomocnik.rvp.cz/>.
⦁ UNESCO.  Implemented Project on Training and Professional Development of Teachers/Facilitators in Effective Use of ICTs for Improved Teaching and Learning. UNESCO, 2005.
⦁ WACHHOLZ, C. (ed.), MELEISEA, E. (ed.): Using ICT to Develop Literacy. Bangkok : UNESCO, 2006. Dostupné na Internetu <http://www.unescobkk.org/index.php?id=4348>.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2016)

Požadavky ke zkoušce
Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu - test sestavený ze 40 otázek s tvořenou odpovědí (max. 2 body za ozázku, k postupu ve zkoušce min. celekm požadováno 40 bodů).
Prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě zápočtové práce a související rozpravě z oblasti zaměření předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2011)
Východiskové pojmy a konstrukce z oblasti pedagogiky, psychologie a teorie řízení, systémový pohled na vyučovací proces

Problematika vnitřních a vnějších podmínek učení, taxonomie výukových cílů, operacionalizované vymezení cílů, aplikace při strukturaci a učiva a konstrukci výukových programů

Hlavní soudobá paradigmata a směry vzdělávání související s technickými prostředky, psychodidaktické soustavy a jejich vazby k inovativním přístupům ve vzdělávání

Základní charakteristiky proudu behaviorální psychologie, behaviorální a neobehaviorální teorie učení, behaviorální strategie řízení, programované učení, historie a transfer do současnosti, systém řízeného učení

Základní charakteristiky proudu kognitivní psychologie, konstruktivistická teorie učení, instruktivní a konstruktivní v pedagogice, projektový přístup k edukaci, problémový přístup, konstruktivní a kolaborativní přístup

Koncept informační společnosti, konsekvence ekonomické a sociální, budování informační společnosti z hlediska zákl. koncepčních a programových dokumentů

Problematika klíčových kompetencí, informační gramotnosti, ICT gramotnosti a informační výchovy

Technické prostředky pro podporu získávání, zpracování a komunikaci informací v edukačních procesech, základní terminologické konstrukty oblasti

Charakteristické vlastnosti a specifické rysy ICT z hlediska edukace

Didaktické aspekty technických výukových prostředků, funkce technických výukových prostředků

Hlavní přínosy ICT pro vzdělávání, směry aplikace technologií ve vzdělávání, oblasti a druhy aplikací, dimenze využití ICT ve školách

Proměny edukačního prostředí na bázi ICT v procesuální, kurikulární a systémové a organizační rovině při změnách edukačního prostředí, paradigma vzdělávání a organizace vzdělávání

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2014)

Požadavky k zápočtu

Vytvoření kvalitní zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu ve struktuře a formě dle zadání. Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, obsahově soudržná a ucelená odborná písemná práce, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů. Odevzdaná práce může být vrácena k úpravě či přepracování. Uznaná práce zakládá důvod k udělení zápočtu.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK