Prevence zdravotních rizik - ON2317002
Anglický název: Health Risk Prevention
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ON23142330, ON23142325, ON23142326
Je prerekvizitou pro: ON2317011, ON2317010, ON2317009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)
Předmět umožňuje pochopit souvislosti mezi příčinami a důsledky zdravotních rizik s cílem vysledovat možnosti jejich ovlivnění (nadváha a obezita, zvýšený krevní tlak, zvýšený cholesterol, nedostatečná pohybová aktivita, nevhodná výživa, kouření, alkohol, drogy, stres apod.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí vybraných biomedicínských disciplín ve vztahu k zaměření oboru výchova ke zdraví.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

1.    BRHEL,P; MANOUŠKOVÁ, M; HRNČÍŘ, E. Pracovní lékařství. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 80-7013-414-3

2.    ČEVELA, R., ČELEDOVÁ, L., DOLANSKÝ, H. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2009, s. 108. ISBN 978-80-247-2860-2.

3.    ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2010, s. 127. ISBN 978-80-247-3231-8.

4.    DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha : Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4

5.    DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5

6.    DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: EPAVA, 1995. ISBN 80-901667-0-9

7.    NAJBRTOVÁ, M. Biologie dorostu a školní hygiena. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. 130 s. ISBN 80-7042-231-9

8.    PELCLOVÁ, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum. 2014. s. 316. ISBN 978-80-2462-597-3.

9.    ŠUBRT, B. aj.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2. aktual. a rozš. vyd. Olomouc : ANAG, 2007. 839 s. ISBN 978-80-7263-400-2.

10. VELEMÍNSKÝ a kol. Zdraví a nemoc. České Budějovice: JCU ZSF.2011.s.134.ISBN 978-80-7394-326-4.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

 

Úspěšné absolvování písemného testu (min.75%).

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)
  1. Účinky fyzikálních, chemických a biologických faktorů na zdraví
  2. Rizikové faktory ovlivňující zdraví (např. stres, obezita, závislosti, úrazy)
  3. Prevence vybraných onemocnění (např. kardiovaskulární onem., diabetes mellitus, osteoporóza, nádorová onemocnění).
  4. Fyzická a psychická pracovní zátěž (měření, hodnocení), zdravotní důsledky nadměrné pracovní zátěže apod. 
  5. Význam prevence hypokineze cvičením, pohybovou aktivitou, sportem, zvláště v jeho rekreační formě. Složky optimálního pohybového režimu u dětí a dospívajících.