PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly ze syntaxe - ON2316013
Anglický název: Selected Chapters from Syntax
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: ON2316043
Anotace -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2014)
Systemizace a prohloubení poznatků ze syntaxe v porovnávacím rusko-českém plánu se zaměřením na přípravu budoucích učitelů. Seznámení s celkovým systémem a pojetím skladby v ruštině a v češtině, uplatnění poznatků o struktuře jednoduché věty dvoučlenné a jednočlenné a základních typů souvětí v hovoru i v písemném projevu. Naučit studenty dovednosti využívat větné struktury se zřetelem ke komunikativním situacím a potřebám výuky ruštiny ve škole. Seznámení se současnými tendencemi ve vývoji jazyka. Celková charakteristika ruského syntaktického systému v porovnání s českým. Základní syntaktické jednotky. Charakteristika věty jako základní syntaktické jednotky a její klasifikace z hlediska školní mluvnice a z hlediska moderních lingvistických směrů. Syntaktické vztahy uvnitř věty, klasifikace větných členů podle ruské tradice v porovnání s domácí tradicí a jejich podrobnější popis. Strukturní modely jednoduché věty dvoučlenné a jednočlenné v sepětí se stránkou sémantickou, s funkčním principem výběru jednotlivých modelů podle stylu řeči a s využitím ve vyučovací praxi. Slovosled a aktuální členění. Celková charakteristika souvětí a jazykové prostředky konstituující souvětí. Základní typy souvětí a jejich popis v porovnávacím rusko-českém plánu. Orientace na současné trendy v oblasti ruské skladby.
Cíl předmětu
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (09.03.2010)

Cíl kurzu: Systemizace a prohloubení poznatků ze syntaxe v porovnávacím rusko - českém plánu se zaměřením na přípravu budoucích učitelů. Seznámení s celkovým systémem a pojetím skladby v ruštině a v češtině, uplatnění poznatků o struktuře jednoduché věty dvoučlenné a jednočlenné a základních typů souvětí v hovoru i v písemném projevu. Naučit studenty dovednosti využívat větné struktury se zřetelem ke komunikativním situacím a potřebám výuky ruštiny ve škole. Seznámení se současnými tendencemi ve vývoji jazyka.

Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (09.03.2010)

BABAJCEVA, V.V.; MAKSIMOV, Z.J. Sovremennyj russkij jazyk, III. Sintaksis. Moskva: Prosveščenije, 1981.

BAUER, K. a kol. Příruční mluvnice ruštiny, II. Praha: SPN, 1987.

ČESAL, B.; VYČICHLOVÁ, E. Cvičení z ruské syntaxe I. Plzeň, 1996.

ČESAL, B.; VYČICHLOVÁ, E. Cvičení z ruské syntaxe II. Plzeň, 1997.

HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988.

KUBÍK, M.; BALCAR, M.; DLOUHÝ, M. Sintaksis russkogo jazyka. Praha: SPN, 1982.

MŰLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994.

ROZENTAL, D.E.; GOLUB, I.B.; TELENKOVA, M.A. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva, 1994.

ŠELJAKIN, M.A.: Spravočnik po russkoj grammatike. Moskva: Russkij jazyk, 2003.

ŠVEDOVA, N.J. a kol. Russkaja grammatika. Moskva, 1990.

ZOLOTOVA, G.A. Kommunikativnyje aspekty russkogo sintaksisa. Moskva: Nauka, 1982.

ŽAŽA, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno: FF MU, 1999.

VORONCOVA, V.L.; Glovinskaja, M.J. a kol. Russkij jazyk konca stoletija (1985 - 1995), Moskva, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2014)

 

Požadavky ke zkoušce:

Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na seminářích (75%), plnění zadaných úkolů a absolvování průběžných testů.

Zkouška je písemná v rozsahu učiva probraného v daném semestru (minimálně 70% úspěšnost), tematické okruhy obdrží studenti na první přednášce.

Zkouška probíhá v ruštině,  má 1 řádný a 2 opravné termíny.

 

V průběhu psaní testů jsou studenti povinni dodržovat stejná pravidla, která platí pro písemnou přijímací zkoušku na PedF UK, jinak jim budou materiály odebrány a test považován za nesplněný. Pravidla jsou zveřejněna na webu PedF UK.

Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (09.03.2010)

Celková charakteristika ruského syntaktického systému v porovnání s českým. Základní syntaktické jednotky. Charakteristika věty jako základní syntaktické jednotky a její klasifikace z hlediska školní mluvnice a z hlediska moderních lingvistických směrů. Syntaktické vztahy uvnitř věty, klasifikace větných členů podle ruské tradice v porovnání s domácí tradicí a jejich podrobnější popis. Strukturní modely jednoduché věty dvoučlenné a jednočlenné v sepětí se stránkou sémantickou, s funkčním principem výběru jednotlivých modelů podle stylu řeči a s využitím ve vyučovací praxi. Slovosled a aktuální členění. Celková charakteristika souvětí a jazykové prostředky konstituující souvětí. Základní typy souvětí a jejich popis v porovnávacím rusko-českém plánu. Orientace na současné trendy v oblasti ruské skladby.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2014)

Podmínky zakončení předmětu:

  • aktivní účast na seminářích (75%)
  • plnění zadaných úkolů
  • absolvování průběžných testů alespoň na 70%, každý test má 1 řádný a 1 opravný termín
  • písemná zkouška v rozsahu učiva probraného v daném semestru (minimálně 70% úspěšnost) - 2 opravné termíny

 

V průběhu psaní testů jsou studenti povinni dodržovat stejná pravidla, která platí pro písemnou přijímací zkoušku na PedF UK, jinak jim budou materiály odebrány a test považován za nesplněný. Pravidla jsou zveřejněna na webu PedF UK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK