PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodika tvorby projektů pro sociální pedagogy - ON23142320
Anglický název: Methodology of Projects for Social Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314320
Prerekvizity : ON23142308
Záměnnost : ON2314320
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2015)
Předmět vytváří prostor pro praktické využití získaných dovedností během studia při tvorbě projektů. Studenti využívají znalostí o činnostech zařízení školské, zdravotní a sociální sítě. Diagnostikují vybrané zařízení, identifikují případné problémy, navrhují program prevence, včasné intervence apod. Zpracovávají preventivní program a další podpůrné programy pro klienty a ověřují je v praxi. Semináře poskytují prostor pro reflexi připravených programů a diskuzi týkající se práce s lidmi v oblasti prevence.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2015)

Cílem předmětu je osvojit si postupy:

-  projektování specifické pro oblast sociální pedagogiky a získat základní dovednosti koncipovat projekty v úrovni školských, zdravotních či sociálních zařízení i v rámci komunity

- přípravy akreditaci vzdělávacího programu pod MŠMT či MPSV

Literatura
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2015)

http://www.daphne-toolkit.org


http://www.esfcr.cz


https://www.eu-zadost.cz

 

http://www.mpsv.cz/cs/18655

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

 

Tauer, Vladimír, Zemánková, Helena a Šubrtová, Jana. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 160 s.ISBN 978-80-251-2649-3.


S dalšími studijními texty budou studenti seznámeni během výuky. Student je povinen si obstarat základní literaturu týkající se vybraného tématu projektu (publikace, zákony, články v odborném tisku, internetové materiály, informační materiály týkající se konkrétních zařízení apod.).Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2015)

Pro získání zápočtu je nutné vypracovat a obhájit projekt, připravit vzdělávací program k akreditaci pod MŠMT a MPSV.Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2015)

 

1.      Úvod do problematiky. Seznámení s průběhem semináře a se systémem práce, předložení vypsaných okruhů témat pro projekty a vzdělávací programy pro akreditaci, vytvoření studentských projektových týmů,  atd.

 

2.      Seznámení s materiály potřebnými k akreditaci vzdělávacího programu na MŠMT a vzdělávacího programu na MPSV.

 

3.      Uvedení do problematiky Evropských Strukturálních fondů jako možnosti finančního zdroje.

 

4.      Seznámení se základními pojmy "projektového jazyka": termíny, jejich smysl, formulace jednotlivých bodů grantových přihlášek apod. Seznámení s obsahem projektu, jeho cíli, omezeními, kritérii úspěšnosti, příčinami neúspěšnosti atd. Sestavování předběžné žádosti o grant a grantové přihlášky. Praktické postupy a možnosti sestavování předběžných žádostí a grantových přihlášek v širším pohledu a na praktických příkladech. Průběžné konzultace jednotlivých studentských týmů nad vybranými projekty. Předložení a obhajoba projektů.

 

5.      Seznámení s Evropským sociálním fondem - Operační program zaměstnanost

 

6.      Další možnosti podávání projektů v rámci EU - např. NROS, IOP, Program Daphne, Norské fondy apod.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK