Aplikovaná sociální psychologie pro pedagogy - ON23142304
Anglický název: Applied Social Psychology for Educators
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P118B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
Neslučitelnost : ON2314304
Prerekvizity : ON23142004
Záměnnost : ON2314304
Je prerekvizitou pro: ON23142318, ON23142312
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2014)
Cílem seminářů a přednášek je poskytnout využití, uplatnění aktuálních poznatků ze sociální psychologie v pedagogické praxi. Seznamuje se systemickým přístupem v současné psychologii a možnostmi jeho aplikování v praxi. Podán stručný vhled do současných jednotlivých psychologických přístupů a škol v jejich interpretaci psychologie skupinového života, struktur skupin, sociálního učení, sociálního tlaku, konformity, hodnot ovlivňování postojů včetně řešením náročných a konfliktních situací, s nimiž se setkají v pedagogické praxi. Využití poznatků sociální psychologie zejména v oblasti pedagogicko-psychologické, učení, poradenské, lidského zdraví. Psychologická (sebe) manipulace a média. Možnosti a meze využití metod a technik sociální psychologie v praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2012)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům široce aplikovatelné poznatky současné sociální psychologie.

Literatura
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2014)

HAYES,N., Aplikovaná psychologie. Praha . Portál, 2003. ISBN 80-7178-807-4

HELUS,Z., Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

KOMÁRKOVÁ, R.,  SLAMĚNÍK, I.,VÝROST,J., . Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4

Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost,J.,  Slaměník,I.,  Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.

NAKONEČNÝ,M., Sociální psychologie. Praha : Academia,2009. ISBN 978-80-200-1679

VALENTOVÁ, L., Školní třída jako sociální skupina. Distanční text Pedf UK

HAJD-MOUSSOVÁ,Z., Pedagogická psychologie pro vychovatele. Praha : UK - Pedagogická fakulta. ISBN 80-7290-118-4

KOPŘIVA,K., Lidský vztah jako součást profese, Praha: Portál, 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (11.09.2018)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: 

- písemný test (min. úspěšnost 75 %). Studující má na splnění podmínek zápočtu (zkoušky) celkem tři pokusy, z toho dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2014)

1. Stručné opakování současných jednotlivých psychologických přístupů a škol, systemický přístup v současné psychologii a možnosti aplikace v praxi

2. Člověk a sociální prostředí. Sebepercepce a sebeprezentace jako výsledek sociální interakce a sociálního učení. Atribuce

3. Skupinové procesy, skupinová dynamika, vývoj sociální skupiny, řešení náročných a konfliktních situací v peadagogické praxi

4. Sociální vliv, sociální tlak, konformita. Hodnoty, ovlivňování postojů, persuaze, manipulace. Psychologie smysluplnosti a existence.

5. Využití poznatků sociální psychologie zejména v oblasti pedagogicko-psychologické, učení, poradenské, lidského zdraví

6. Využití poznatků sociální psychologie zejména v oblasti pedagogicko-psychologické, učení, poradenské, lidského zdraví

7. Možnosti a meze využití metod a technik sociální psychologie v praxi