PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání pedagogických pracovníků - ON23142110
Anglický název: Professional Development of Teachers
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314110
Prerekvizity : ON23142102
Záměnnost : ON2314110
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: VASUTOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2012)
Studenti se budou se věnovat teoretickým a praktickým otázkám profesionalizace učitelství, modelům a institucionalizaci přípravného a dalšího vzdělávání učitelů. Získají teoretické základy vzdělávaní dospělých a porozumí principu celoživotního vzdělávání. Budou se zabývat aktuálními otázkami profesního rozvoje, kariéry učitelů a systémem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Literatura
Poslední úprava: VASUTOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2012)

HARTL,P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Praha : Karolinum , 1999.

HUPKOVÁ, M. profesijná sebareflexia  učiteľov. Nitra . PF UKF, 2006.

JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky,tvorbu kurikula a            učitelské vzdělávání. Brno : Paido, 2009.

LAZAROVÁ a kol. Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. Brno " Paido, 2011.

MALACH, J. ; ZAPLETAL, B. Vybrané problémy andragogiky. Ostrava: OU PedF, 2005.

PÍŠOVÁ, M. a kol. Mentoring v učitelství. Praha : UK PedF, 2011.

PROCHÁZKA, M.; SOMR,M. Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých.České             Budějovice:

V-studio, 2008.

PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009.

RABUŠICOVÁ, M.; RABUŠIC, L. (ed.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České        republice. Brno : MU, 2008.

RABUŠICOVÁ, M. a kol.  O mezigeneračním učení. Brno . MU, 2011.

SPILKOVÁ, V  a  kol. Současné proměny vzdělávání učitelů.Brno : Paido, 2004.

SPILKOVÁ, V. ; VAŠUTOVÁ, J. (ed) Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.        Praha : PedFUK, 2008.

SPILKOVÁ, V. ; HEJLOVÁ, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Praha : UK PedF, 2010.

STARÝ, k a kol. Učitelé učitelů. Praha : Portál, 2008.

ŠIMONÍK, O.  Začínající učitel. Brno : MU, 1994.

ŠVEC, V. a kol. Cesty k učitelské profesi: Utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. Brno :           Paido, 2002.

VAŠUTOVÁ, J a kol. Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko-psychologické            přípravě studentů učitelství. Praha: Portál, 2008.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VASUTOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2012)

Aktivní účast na seminářích, prezentace k zadaným tématům. Otázky ke zkoušce budou poskytnuty pči prvním setkání. Zkouška je ústní.

Sylabus
Poslední úprava: VASUTOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2012)

1. Celoživotní vzdělávání jako princip vzdělávacích soustav, evropský rámec kvalifikací a kvalifikace pedagogických pracovníků. Andragogika disciplíny vztahující se ke vzdělávání dospělých.

2.  Profesionalizace učitelství. Přípravné  vzdělávání učitelů. Trendy, modely, koncepce, problémy. Strukturované studium učitelství. Studenti a absolventi učitelství.

3. Profesní rozvoj a kariéra učitelů. Současné problémy dalšího vzdělávání učitelů. Vzdělávání pedagogických sborů. Vzdělávání ředitelů škol.

4. Dospělost a její periodizace.Dospělí jako cílová skupina vzdělávání.Životní cyklus a jeho vliv na vzdělávání dospělých.

5. Determinanty vzdělávání a učení dospělých (fyzický stav-smyslová soustava,zdravotní stav, psychický stav-intelekt emoce, paměť, sociální determinanty,  hygienické podmínky a vnější vzdělávací podmínky) .Podmínky efektivního učení. Přístupy k učení, motivace a kognitivní styly.Bariéry pro učení a vzdělávání dospělých.

4. Druhy vzdělávání dospělých: profesní, zájmové, občanské, rodinné. Vzdělávání pracovníků (podnikové vzdělávání), další vzdělávání.

5. Formy vzdělávání dospělých.Prezenční, kombinované a distanční vzdělávání. Individualizované a individuální vzdělávání a výuka dospělých.

6. Pedagogické zásady vzdělávání dospělých.Vzdělávací potřeby a jejich zjišťování. Kultura vzdělávání dospělých.

7. Specifika vzdělávání učitelů z praxe. Profesní sebereflexe učitelů

8. Projektování programů pro další vzdělávání. Přístupy k hodnocení dospělých.

9. Formy a metody ve vzdělávání dospělých. Aktivizující metody.

10. Učitel/lektor ve vzdělávání dospělých dospělých. Vzdělavatel učitelů ve vysokoškolské přípravě a v dalším vzdělávání učitelů, osobnost, kompetence. Mentoring, supervize, koučování.

11. Specifika vzdělávání seniorů. Instituce a programy. U3V.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK