Teorie školy - ON23142101
Anglický název: Theory of Schooling
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314101
Prerekvizity : ON23142104
Záměnnost : ON2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (19.10.2012)
Předmět ozřejmuje vliv sociokulturních faktorů, které determinují podobu školy, její vnitřní organizaci, klima a prostředí. Klade důraz na proměnu modelu školy v evropském kontextu se zřetelem ke specifikům české školy, včetně modelů alternativních a inovačních. Se zřetelem k sociální kulturní a pedagogické funkci školy prohlubuje klíčové koncepty, zejména škola jako komunita, škola jako učící se organizace, škola jako kulturní prostředí, autonomie školy, klima školy, inovující škola, škola ve vztahové síti, otevřená škola. Předmět poskytuje metodologická východiska pro výzkum školy, zejména analytické a konstruktivní činnosti ve školním prostředí, rozvíjí dovednosti aplikovat teoretické poznatky. Vyústí v rozvíjení dovedností spojených s vytvořením pasportu školy, projektu případové studie, návrhu programu spolupráce školy s rodiči či místní komunitou, návrh projektu tvorby řádu školy apod. Výstupem předmětu bude seminární práce, v níž budou tyto dovednosti ověřeny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (19.10.2012)

Cílem předmětu je utvářet a prohlubovat teoretickou bázi pro pochopení funkcí školy jako sociální instituce, pro porozumění kultuře školy jako prostředí pro cílené vzdělávání, osobností a sociální rozvoj a kultivaci žáků.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (19.10.2012)

HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.

HAVLÍNOVÁ, M. (Ed.) Jak měnit a rozvíjet vlastní školu. Praha : Strom, 1994.

POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita 2007.

POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., & ZOUNEK, J. Kultura školy. Brno: MU 2005.

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál (různá vydání).

WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004.

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů ČR, část 190, 2004.

DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., & WALTEROVÁ, E. Česká základní škola: Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum 2010.

GOODLAD, J. Place Called School. New York: Mc Graw Hill 1984.

HARRIS, A. School Improvement. London and New York : Routledge Falmer, 2003.

CHVÁL, M., & NOVOTNÁ, J. Pedagogický rozvoj školy. Praha: Portál 2008.

HUSÉN, T.; TUJMAN, A.; HALLS, W. D. (Eds.) Schooling in Modern European Society. Oxford : Pergamon Press, 1992.

MAREŠ, J. Sociální klima školy. In : Pedagogická revue, 52, 2000, 4.3, s. 241-253.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál 1997, 2001, kap. 10.

PŘÍHODA, V. Myšlenka jednotné školy. Praha : Orbis, 1948.

RÝDL, K. Cesta k autonomní škole. Praha : Agentura Strom, 1996.

UNESCO. Učení je skryté bohatství. Praha : UK - pedF, 1997.

What Schools for the Future? Paris . OECD, 2001.