PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evaluace ve vzdělávání - ON2314108
Anglický název: Evaluation in Education
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ON23142108
Je záměnnost pro: ON23142108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)
Obsahové zaměření: Teorie kvality. Cíle, subjekty a procesy evaluace. Nástroje hodnocení. Efektivní hospitační činnost. Interpretace výsledků hodnocení a jejich reflexe. Kritéria evaluace a indikátory kvality ve vzdělávání a hodnocení učitelů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Cílem předmětu je pochopit evaluaci jako prostředek dosahování kvality ve vzdělávání a naučit se vytvářet a pracovat s vybranými
nástroji hodnocení.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Byčkovský, P. Kotásek, J. Nová teorie klasifikování cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie, Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 3, s. 227 - 242.

Dvořák, D. Starý, K. Urbánek, P. Chvál, M. Walterová, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha : Karolinum, 2010.

Chvál, M., Starý, K. Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 3,.

Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha : Grada, 2009. 2. doplněné vydání.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha : Portál, 2008.

Kovařovic, J. Evaluace v práci školy. In Walterová, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004, s. 403-426.

Nezvalová, D. Kvalita ve škole. Olomouc : PedF UP, 2002.

Průcha, J. Pedagogická evaluace. Brno : CDVU MU, 1996.

Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999.

Starý, K. Chvál, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In Janíková, M. Vlčková, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009.

Starý, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. In Greger, D.; Ježková, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha, 2006.

Starý, K. a kol. Učitelé učitelů. Praha : Portál, 2008.

Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Tematické okruhy:

 

1. Teorie kvality a efektivity ve vzdělávání

2. Cíle, subjekty a procesy evaluace školy

3. Evaluace a autoevaluace školy

4. Stanovování vzdělávacích cílů

5. Kritéria evaluace a indikátory kvality ve vzdělávání

6. Evaluační metody, nástroje a postupy

7. Školní hodnocení, hodnocení výsledků učení žáků

8. Normativní a kriteriální hodnocení, externí a interní hodnocení

9. Formativní hodnocení v mezinárodním srovnání

10. Kolegiální hodnocení a sebehodnocení učitele

11. Vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáka

12. Interpretace výsledků evaluace a metaevaluační postupy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK