PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do lingvodidaktiky - ON2307004
Anglický název: Introduction to Foreign Language Teaching
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G104A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ON2307007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2016)
Cílem předmětu je v rámci přednášek zprostředkovat studentům základní teoretické poznatky z didaktiky němčiny jako cizího jazyka, zaměřené zejména na vývoj metod ve výuce cizího jazyka, osvojování řečových dovedností a na analýzu běžných učebnicových souborů pro výuku německého jazyka na ZŠ a SŠ. V rámci seminářů se studenti seznámí se základními pedagogickými dokumenty a rozvíjejí své praktické dovednosti při realizaci procesu osvojování řečových dovedností. V ZS 2016/2017 je obsah předmětu inovován v rámci projektu "Program komplexní inovace pregraduální přípravy učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2016.
Literatura
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.11.2015)
 • HENRICI, G., RIEMER, C. Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. 3. unveränderte Aufl. Band 1, 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 2001. ISBN 3-87116-796-7, 3-87116-797-5.
 • HÖHLE, B. (Hg.) Psycholinguistik. 2. Aufl. Berlin: Akademie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005920-4.
 • HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.
 • CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.
 • KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache - Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Überarb. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN 978-3-8340-1185-5.
 • RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache : Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.
 • NEUNER, G., HUNFELD, H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin: Langenscheidt, 1996. ISBN 978-3-4684-9676-9.
 • BARKOWSKI, H., KRUMM, H.J. (Hg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN  978-3-8252-8422-0.
 • KRUMM, H.J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Ein Internationales Handbuch.  Berlin, New York: de Gruyter, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5.
 • Časopis Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika)
 • Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol, učebnice NJ
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (09.10.2016)

Obsah kurzu tvoří následující témata:

1. Lingvodidaktika - cíle, předmět (12.10.2016)

2. Metody ve výuce cizích jazyků - vývoj metod, současné metodické trendy, alternativní metody (19.10., 26.10.)

3. Osvojování řečových dovedností - Čtení s porozuměním (2.11.)

4. Osvojování řečových dovedností - Poslech s porozuměním (9.11.)

5. Osvojování řečových dovedností - Ústní projev (16.11.)

6. Osvojování řečových dovedností - Písemný projev (23.11)

7. Analýza učebnicových souborů (30.11., 7.12.)

8. Osvojování slovní zásoby (14.12.)

9. Tematická práce se slovní zásobou (21.12.)

10. Osvojování gramatiky (4.1.2017)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (06.10.2016)

Požadavky k zápočtu:
- docházka 80% + aktivní účast na semináři,
- plnění průběžných úkolů,
- prezentace referátu na zadané téma,
- seminární práce - analýza učebnicového souboru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK