PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Komplexní jazykové rozbory II - ON2303118
Anglický název: Complex Language Analysis II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PALKOSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.02.2013)
Praktický předmět: jazykověanalytická práce s autentickými texty. Fonetický, morfologický, lexikální, syntaktický a stylistický rozbor. Záměr autora, adresát.Volba jazykových prostředků. Samostatná práce s texty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2011)

Prohloubit a usouvztažnit poznatky a dovednosti získané v jazykových předmětech a aplikovat je na konkrétní textový materiál.

Literatura
Poslední úprava: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2011)

ČECHOVÁ, M., a kol. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.

ČECHOVÁ, M., a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.

Výkladové slovníky současné češtiny: SSČ, SSJČ, ASCS, NSČ.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2011)

Samostatný písemný komplexní jazykový rozbor vybraného textu.

Sylabus
Poslední úprava: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2011)

Předmětem semináře jsou komplexní analýzy textů z různých komunikačních sfér. Rozbor se týká komunikační situace a pragmatických dimenzí, výstavby textu, stavby syntaktické i morfematické, dále sémantické, slovotvorné a morfologické stránky slova, vztahu fonetické a grafické podoby textu a vlivu všech sledovaných složek na styl. Zvláštní pozornost je věnována textům defektním a jejich korektuře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK