PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Humanistická čeština, jazyk baroka - ON2303117
Anglický název: Humanistic Czech, Baroque Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.09.2018)
Čeština humanismu a baroka a její vztah k současné spisovné češtině. Rozšiřování a intelektualizace slovní zásoby, stylistická diferenciace. Pravopisná, fonologická, morfologická a syntaktická rovina humanistické češtiny. Náplň seminářů: práce s texty, diskuse nad literaturou.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.09.2018)

Černý, V. Až do předsíně nebes. Praha, 1996.

Dittmann, R., a kol. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. Olomouc, 2013. Kapitoly II, III, IV, V, VI.

Havránek, B.: Vývoj spisovného jazyka.Skripta FF UK. Praha

1979.

Gramatika česká J. Blahoslava. Edd. M. Čejka - D. Šlosar - J.

Nechutová. Brno 1991.

Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká. Ed. J. Kolár. Praha 1981.

Kopecký, M.: Český humanismus. Praha 1988.

Kralická bible.

Kyas, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha

1997.

Kyas, V.: Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká. I.

Evangelia. Praha 1981; II Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa.

Praha 1985.

Matouš Benešovský zv. Philonomus: Grammatica Bohemica;

Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil.

Praha 2003.

Nudožerský, M. Vavřinec Benedikt (z Nudožer): Grammaticae

Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis

numerisque illustratae ac distinctae, libri duo. Ed. N. S. Smith.

Ostrava 1999.

Porák, J.: Humanistická čeština. Praha 1979.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.09.2018)

Čeština humanismu a baroka a její vztah k současné spisovné češtině. Rozšiřování a intelektualizace slovní zásoby, stylistická diferenciace. Pravopisná, fonologická, morfologická a syntaktická rovina humanistické češtiny.
Náplň seminářů: práce s texty, diskuse nad literaturou
Požadavky k examinaci: kolokviální rozprava nad přečtenými díly a prostudovanou literaturou - účast na posledním semináři je povinná a je podmínkou k udělení examinace.

Povoluje se jedna absence, není třeba odůvodňovat (vyjma posledního semináře).

Na semináře nutno nastudovat:

23. 10. 2018 - Porák: Humanistická čeština

Beneš OptátPetr GzelVáclav Philomathes. Grammatyka česká v dvojí stránce (http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-detail/NamGram1533)

Biblí svatá (první čtyři kapitoly, komplexní jazyková analýza, interpretace http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php#search)

Dittmann a kol., kap. II, III.

4. 12. 2018 - Jan Amos Komenský. Dvéře jazyků odevřené (prvních 7 kapitol, komplexní jazyková analýza, interpretace, http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-detail/KomDvere1633/strana-FC)

Matěj Václav Štajer. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti (dtto, do str. 8, http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-detail/StajerZpusob1668/strana-FC)

Dittmann a kol., kap. IV, V, VI.

Až do předsíně nebes, kap. Chronologie evropského baroka, Generační periodizace českého baroka

18. 12. 2018

Jedna humanistická nebo barokní literární památka dle vlastního výběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK