PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ - ON2303113
Anglický název: Media Education and Teaching it on Basic and Secondary Schools
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Mediální a masová komunikace; mediální gramotnost a mediální výchova; vliv jazyka médií na adresáty/příjemce; sociální funkce médií v současné společnosti.
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2013)
Literatura

Burton, G. - Jirák, J.: Úvod od studia médií. Barrister & Principal, Brno 2001.

Jirák, J. - Köpplová, B.: Média a společnost. Portál, Praha 2003.

Jirák, J. - Köpolová, B.: Masová média. Praha: Portál  2009.

Mičenka, M. - Jirák, J. Rozumět médiím. 1. vyd. Praha: Partners Czech, 2006

Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995.


McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha 1999.

Pike, G. - Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Portál, Praha 2000

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Karolinum, Praha 1999.

McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, Praha 1991

Daněk, J. - Kosová, J.: Mediální výchova na základní škole. Český jazyk a literatura, 2004 - 2005, roč. LV, s. 53 - 59

Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2013)
Sylabus

Požadavky k zápočtu:

1. Aktivní účast na seminářích.

2. Seminární práce - analýza mediálního produktu (ne novin a časopisů), s nímž by bylo možné pracovat na základní škole, návrh práce a následná obhajoba práce (konzultace s vedoucím semináře). Nekvalitně připravená práce a nepromyšlená obhajoba může být důvodem k vrácení seminární práce a požadavku přepracování. Nutno odevzdat nejpozději do 24. 3.

 


Cíl kurzu:

problematika masové a mediální komunikace, uvědomit si místo mediální výchovy v hodinách českého jazyka a literatury, nacvičit tvorbu výukových aktivit pro mediální výchovu, seznámit se s možnými inspiračními zdroji pro tvorbu takových aktivit

Obsah kurzu:

masová a mediální komunikace, mediální výchova jako jedna z modernizačních tendencí ve výuce; mediální gramotnost a její složky; aktivní přístup k médiím; vyhledávání informací v médiích; manipulace v médiích, její rozpoznávání a obrana proti ní; rozbor a interpretace mediálních produktů; druhy médií a mediální instituce; funkce médií; práce s mediálními produkty v hodinách českého jazyka; aktivity zaměřené na výběr, analýzu a tvorbu mediálních textů; projekty ve výuce mediální výchovy; zpracování mediální výchovy v učebnicích českého jazyka pro základní školy a střední školy

Poslední úprava: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK