PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikace lingvistického systému - ON2301011
Anglický název: Linguistic System Application
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Prerekvizity : ON2301006
Je prerekvizitou pro: ON2301012, OSOZ3AA, OSOZ3BB, OSOZ3B, OSOZ3A
Anotace -
Poslední úprava: KOSTK7AF (11.06.2015)
Cílem předmětu je transformace lingvistických poznatků, které studenti získali v bakalářském studiu, do didakticky efektivních forem přizpůsobených potřebám a schopnostem žáků. Studenti poznávají teoretické základy výuky základních komponentů anglického jazykového systému a v historickém průřezu se seznamují s teoriemi a metodami, které významně ovlivnily zejména paradigmata výuky gramatiky a lexika (např. metoda gramaticko-překladová, behaviorismus a metoda audiolingvální, lexikální přístup). V rámci teoreticky zaměřených přednášek je pozornost věnována především rozvoji tzv. profesního vidění studentů, tj. schopnost identifikovat / vidět vybrané aspekty výuky anglického jazyka (noticing) a schopnost viděné diskutovat s oporou v teorii, tzv. uvažovaní založené na vědění (knowledge based reasoning). Vybrané diskuse probíhají nad praktickými ukázkami výuky, a to jak videozáznamy hodin, tak prostřednictvím návštěv/y reálné výuky. V seminářích jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili své vlastní prekoncepty. Vědomosti, dovednosti a postoje rozvíjejí diferencovaným studiem literatury, partnerským učením, simulacemi typických učebních strategií, vrstevnickým vyučováním a reflexí. Vytvářejí si osobní soubory účinných aktivit rozvíjejících komunikativní jazykové kompetence.
Literatura
Poslední úprava: ZDARK9AT (23.06.2015)

Povinná literatura:

LARSEN-FREEMAN, D. Teaching Language: From Grammar to Grammaring. Boston: Thomson & Heinle, 2003.

RICHARDS, Jack C.; RODGERS, Theodore S. Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press, 2014.

THORNBURY, Scott. How to teach grammar. Harlow. England: Pearson Education Limited, 1999.

THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Pearson Education India, 2006.

 

Doporučená literatura

BYGATE, M.; TONKYN, A.; WILLIAMS, E. (Eds.) Grammar and the Language Teacher. Hemel Hempstead: Prentice Hall, 1994.
COADY, J.; HUCKIN, T. (Eds.) Second Language Vocabulary Acquisition: A Rationale for Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
ELLIS, R. SLA Research and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1997.
ELLIS, R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994.
KELLY, G. How to Teach Pronunciation. Harlow: Longman, 2000.
NATION, I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
ODLIN, T. (ed.) Perspectives on Pedagogical Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
PURPURA, J. Assessing Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
READ, J. Assessing Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
SCHMITT, N.; McCARTHY, M. (Eds.) Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
SKEHAN, P. A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 1998.
STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
YULE, G. Explaining English Grammar. Oxford : Oxford University Press, 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK