Výuka řečových dovedností - ON2301006
Anglický název: Teaching Language Skills
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : ON2301000, ON2301005
Je prerekvizitou pro: ON2301011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (14.03.2017)
Cílem předmětu je rozvíjet poznatkovou základnu učitelství, tj. znalost soustavy základních didaktických poznatků a dovednost orientace ve složité problematice obsahu i procesu vyučování a učení se žáků. Na základě znalosti oblastí stanovování cílů, komunikační kompetence, plánování atd. a základních principů výuky jazykových prostředků se v rámci tohoto předmětu seznámí studenti se principy rozvoje řečových dovedností, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Ukázky videonahrávek z praxe a jejich reflexe podporují u studentů rozvoj schopnosti vidět konkrétní aspekty výuky, problémové situace, ale i klást otázky a kriticky analyzovat a hodnotit zkušenosti vlastní i cizí. Mikrovýstupy studentů, včetně jejich sebehodnocení a hodnocení, podporují rozvoj schopnosti stanovovat cíle, plánovat, realizovat a hodnotit vlastní výuku i výuku kolegů. Pro potřeby pozorování výuky se studenti zapojují do tvorby pozorovacích archů zaměřených na analýzy výuky jednotlivých řečových dovedností. V návaznosti na oborovou praxi si studenti vytvářejí soubory efektivních aktivit, umějí integrovat jednotlivé řečové dovednosti a plánovat vyučovací hodiny. Obsah: Introduction; Teaching language skills: teaching listening, teaching reading, teaching speaking, teaching writing. Course evaluation. !!!!! V LS 2017 jsou následné změny, a to z důvodu řady odpadlých hodin. !!!!!
Literatura
Poslední úprava: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (20.01.2015)

Základní:

Vybrané kapitoly z:

  • BROWN, H. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd ed. White Plains, NY: Longman, 2001.
  • HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. Longman, 1991.
  • HARMER, J. How to Teach English. London: Longman, 1998.
  • GOVER, R.; PHILLIPS, D.; WALTERS, S. Teaching Practice Handbook. Heinemann, 1995.

Doporučená:

  • WILSON, J.J. How to Teach Listening. Pearson Education, 2008.
  • NUTTALL, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Macmillan, 2005.
  • GOH, C.C.M.; BURNS, A. Teaching Speaking. Cambridge University Press, 2012.
  • HARMER, J. How to Teach Writing. Pearson Education, 2004.
  • UR, P. A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press, 2012.
  • HENDRICH, J. ET AL. Didaktika cizích jazyků. SPN Praha, 1988.

Vybrané časopisecké studie.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (14.03.2017)

Introduction;

Teaching language skills:
teaching listening,
teaching reading,
teaching speaking,
teaching writing.
Course evaluation

 

Sylabus pro LS 2017:

Úvod

Receptivní řečové dovednosti: poslech a čtení

Produktivní řečové dovednosti: mluvení a psaní

Praxe a na ní zadané úkoly

Reflexe praxe, swop-shop vlastních aktivit zaměřených na jednotlivé řečové dovednosti včetně pilotáže, kritéria hodnocení řečových dovedností, sumarizace výstupů z pozorování zaměřeného na řečové dovednosti

Závěr, needs analysis, diskuse videozáznamů atd.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (14.03.2017)

Požadavky na studenta

 

•         Aktivní účast na seminářích (80%)

-        diskuse vybraných tematických celků + vlastních pozorovacích archů + aktivit vlastní tvorby

-        příp. "MT lesson plans"

•         4 aktivity vlastní tvorby (zaměřené na 4 řečové dovednosti a založené na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže v rámci praxe

•         4 pozorovací archy (zaměřené na 4 řečové dovednosti a založené na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže v rámci praxe

•         Formát: Závěrečný test

 

Požadavky na studenta pro LS 2017:

•         Aktivní účast na seminářích – návštěva všech zbylých 5ti seminářů + příprava na ně

-        diskuse vybraných tematických celků + příp. videonahrávek výuky

•         4 aktivity vlastní tvorby (zaměřené na 4 řečové dovednosti a založené na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže v rámci praxe

•         1 pozorovací archy (zaměřený na vybranou řečovou dovednost a založený na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže a sběru dat v rámci praxe

•         Kritéria hodnocení písemného a mluveného projevu – hledat inspiraci v rámci praxe

•         Formát: Závěrečný test