PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Etologie primátů - ON1302035
Anglický název: Primates Ethology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2302035
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)
Cílem je teoretické i praktické zvládnutí nejdůležitějších poznatků z etologie primátů. Konkrétně bude věnována pozornost zejména: Základním koncepcím behaviorální ekologie a sociobiologie, principům formování sociální struktury jednotlivých skupin primátů, komunikaci primátů, významu agonistického chování pro udržování sociální struktury, nástrojovému chování a vzniku kulturních tradic, kresebným aktivitám primátů, a problému evoluce chování a vztah k chování člověka - společné a rozdílné mechanizmy chování.
Literatura
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2016)

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Bisborough A., 1995: Human evolution. Blackie Academic and Professional, London.

Boesch C., Boesch-Achermann H., 2000. The Chimpanzees of the Taï forest. Behavioural Ecology and Evolution. Oxford University Press, Oxford.

Boesch-Achrmann, H., and Boesch C., 1994: Hominization in the rainforest: the chimpanzee's piece of the puzzle. Evolutionary Anthropology, 3: 9 - 16.

Bridges P. S., 1995: Skeletal biology and behavior in Ancient humans. Evolutionary Anthropology, 4: 112 - 120.

de Waal F., (ed.) 2001. Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us About Human Social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Dobroruka L.: Poloopice a opice, SZN, Praha 1979

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London.

Fleagle J. G., Janson C. and  Reed K. E., 1999. Primate Communities. Cambridge University Press, Cambridge.

Foley R. A. 1996: Evolution of social behaviour patterns in primates and man. Proceeding of the Brithish Academy 88: 95 - 117.

Hemelrijk Ch., 1990. Models of, tests for, reciprocity, unidirectionality and other social interaction patterns at a group level. Animal Behaviour, 39: 013-1029.

Janson C.H., 2000: Primate Socio-Ecology: The End of Golden Age. Evol. Anthropology 9: 73-86.

McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. New York.

Shoshani J., Groves C. P., Simons E. L. and Gunnell G. F., 1996: Primate phylogeny: morphological vs molecular results. Molecular Phylogenetics and Evolution, 5: 102 - 154.

Vančata V., 2002, Primatologie a evoluční antropologie, Díl 1. Primáti a jejich adaptace. Učební text - Pedagogická fakulta UK, Praha

Vančatová M. A., 2009, Etologie člověka a primátů. FHS UK v Praze (grant FRVŠ), Praha

Wahl F. de, 1991: Peacemaking among Primates. Penguins Books, London.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Whiten A., Goodall J., McGrew W.C., Nishida T., Reynolds V., Sugiyama Y., Tutin C.E.G., Wrangham R. W., Boesch C., 1999. Cultures in Chimpanzees. Nature, 399: 682-685.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie

Sylabus
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

1) Úvod do předmětu primatologie, stručný přehled systematiky primátů, etologie primátů - základní definice, principy a přístupy, metodologie zkoumání chování primátů v přírodě a v zajetí

2) Základní typy chování - definice, vztahy, význam, ontogeneze chování, základní typy sociální struktury a její vytváření, životní historie - definice a význam pro vývoj chování primátů

3) Polopice (Prosimii) - ekologie, chování a sociální struktura; Afričtí a asijští Prosimii - Galagonidae a Lorisidae, a madagaskarské poloopice - Lemuroidea - podobnosti a rozdíly v chování a sociální struktuře

4) Širokonosé opice (Platyrrhina) - rozšíření a ekologie, chování a sociální struktura; drápkaté opice (Callithricidae) - chování a sociální struktura, malpovití (Cebidae) - chování a sociální struktura, chápanovití (Atelidae) - chování a sociální struktura, srovnání základních skupin - podobnosti a rozdíly v chování a sociální struktuře, ekokogické faktory ovlivňující chování

5) Úzkokonosé opice (Catarrhina) - rozšíření a ekologie, chování a sociální struktura; kočkodanovití (Cercopithecidae) - definice základních skupin, chování a sociální struktura, makakové - chování a sociální struktura, paviánovití - chování a sociální struktura, kočkodani - chování a sociální struktura, srovnání jednotlivých skupin - podobnosti a rozdíly v chování a sociální struktuře, ekokogické faktory ovlivňující chování

6) Hulmanovití (Colobidae) - guerézy a hulmani - definice základních skupin, chování a sociální struktura, základní adaptace a specializace hulmanovitých opic, specializace hulmanovitých primátů guerézy - chování a sociální struktura, hulmani a langurové - chování a sociální struktura, srovnání chování a sociální struktury kočkodanovitých a hulmanovitých primátů - ekologické faktory

7) Naši nejbližší příbuzní - Hominoidea - rozšíření a ekologie, giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi  - základní definice jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští lidoopi; Hylobatidae - giboni a siamangové - giboni a orangutani - chování a sociální struktura, orangutani  - chování a sociální struktura, giboni a orangutanů

8) Afričtí lidoopi - gorily a šimpanzi - sociální struktura, chování a ekologie, gorila - srovnání chování, ekologie a sociální struktury jednotlivých poddruhů goril, šimpanz bonobo - chování a sociální struktura, šimpanz obecný - ekologie, chování a sociální struktura

9) Vliv ekologických faktorů na chování a sociální strukturu, chování primátů v zajetí - význam obohacování životního prostředí - sterilní vězení nebo imitace přírodních podmínek, vliv člověka na chování primátů v zajetí i v přírodě, vznik patologických forem chování v zajetí

10) Komunikace primátů, typy komunikace - pachová, zvuková, neverbální, symbolická - experimenty s lidoopy - komunikace s člověkem - AMESLAN (posunková řeč), symboly v komunikaci

11) Agonistické chování - agonistické chování jako komunikace, postkonfliktní chování - usmiřování a utěšování, vliv charakteru sociální struktury a ekologie na postkonfliktní chování, vytváření koalic a aliancí, příklady - paviáni, makakové a šimpanzi

12) Agresivní chování a jeho patologie, infanticida (zabíjení mláďat) a kanibalismus u primátů: patologie chování nebo reprodukční strategie? Infanticida v zajetí a v přírodě. Faktory ovlivňující výskyt infanticidy - densita populace, osobní zkušenosti jedince, nestabilita sociální struktury, patologie, příklady u hulmanů, makaků, paviánů a šimpanzů

13) Nástrojová činnost u primátů, rozdíly mezi manipulačními aktivitami a nástrojovou činností, nástrojová činnost v přírodě a v zajetí, malpy, orangutani a šimpanzi

14) Vytváření tradic v chování - vznik nových adaptací spojených s potravním a komfortním chováním, význam učení, napodobování a sociální struktury na vznik a šíření se tradic v sociální skupině

15) Kreslící aktivity lidoopů - šimpanzi, orangutani a gorily, ontogenetický vývoj kreslících aktivit, pohlavní rozdíly, lateralizace, význam studia kreslících aktivit lidoopů pro pochopení vzniku prvotního umění u hominidů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Podmínkou pro úspěšné absolvování klasifikovaného zápočtu je předložení dvou seminárních prací. První práce má charakter výzkumný - pozorování chování primátů, metodika, vyhodnocení a diskuze a literatura.Práce by se měla provádět v některé ze zoologických zahrad. Pro její zpracování lze využít skripta Marina Vančatová - Etologie člověka a primátů. Druhá práce je pak teoretická z oblasti etologie primátů. Rozsah každé práce cca 10 stran, u výzkumné práce se předpokládá možnost odevzdání v září. Další informace viz https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK