Fyzická antropologie - ON1302001
Anglický název: Physical Anthropology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Je neslučitelnost pro: OB2314V01
Je záměnnost pro: OPNB2B101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)
Hlavním cílem kurzu Primatologie je seznámit se základními rysy řádu Primates a podřádů Prosimii a Anthropoidea. Podrobně jsou charakterizovány jednotlivé čeledi, podčeledi a rody primátů, jejich biologie, biogeografie, ekologii, sociální strukturu a chování. Zvláštní pozornost je věnována lidoopům. Důraz je kladen na získání znalostí o chování, sociální struktuře a ekologii jednotlivých druhů. Rovněž jsou probírány rozdíly v chování mezi divoce žijícími lidoopy a lidoopy v zajetí a možnosti reintrodukce jednotlivých druhů do přírody. Semináře představují pomocí odborně komentovaných videozáznamů život konkrétních skupin primátů v přírodě, případně v zajetí, jejich ekologii a sociální strukturu.
Literatura
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Boesch-Achrmann, H., and Boesch C., 1994: Hominization in the rainforest: the chimpanzee's piece of the puzzle. Evolutionary Anthropology, 3: 9 - 16.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Waal, Frans B.M. 1982: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. New York: Harper & Row.

de Waal Frans B.M., 1996: The Communicative Repertoire of Captive Bonobos (Pan paniscus), Compared to that of Chimpanzees. Behaviour, roč. 106, s 183 ? 251.

de Wahl, Frans B.M. 1991: Peacemaking among Primates. London: Penguins Books.

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Dobroruka L.: Poloopice a opice, SZN, Praha 1979

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Foley R. A. 1996: Evolution of social behaviour patterns in primates and man. Proceeding of the Brithish Academy 88: 95 - 117.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Hunt K. D., 1994 b. The evolution of human bipedality: ecology and functional morphology. J. Human Evol., 26: 183 - 202.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Leigh S. R., 1995: Ontogeny and the evolution of body size dimorphism in primates. Antrhopologie, 33: 17 - 28.

McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Shea B. T., 1995: Ontogenetic scaling and size correction in the comparative study of primate adaptations. Anthropologie, 33: 1- 16.

Shoshani J., Groves C. P., Simons E. L. and Gunnell G. F., 1996: Primate phylogeny: morphological vs molecular results. Molecular Phylogenetics and Evolution, 5: 102 - 154.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata V., 1991: The roots of hominid bipedality. In: Senut B., Coppens Y. (Ed.): Origines de la Bipédie chez les Hominidés (Cahiers de Paléoanthropologie), pp.143-158. C.N.R.S., Paris.

Vančata V., 1991: Adaptive radiation in higher primate evolution. In (P.K.Seth & S.Seth, eds.). Perspectives in Primate Biology IV, pp.43-54. Tomorrows & Todays Publishers, New Delhi.

Vančata V., 1997: Velikost a tvar těla jako ukazatel významných evolučních a ekologických změn ve fylogenzi hominioidů. Habilitační práce. PedF UK Praha.

Vančata V., 2002: Fylogeneze člověka a jeho předků. Sborník: Milada Švecová a kol., Nové směry v biologických oborech a jejich specielních didaktikách. Karolinum, Praha.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 ? Evoluce, ekologie a chování primátů ? Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 ? Catarrhina ? opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

1) Primates - úvod do primatologie, definice primáta jako představitele řádu Primates i jednotlivých základních typů primátů, základy pojmy a terminologie taxonomie a ekologie primátů, biogeografie řádu Primates, Strepsirhina a Haplorhina, nižší (Prosimii) a vyšší primáti (Anthropoidea)

2) Teoretické aspekty fylogeneze primátů jako skupiny savců - teorie makroevolučních a mikroevolučních procesů, adaptivní strategie primátů - Prosimii a Anthropoidea, adaptivní a exaptivní radiace, životní formy, speciace a evoluční a fylogenetická systematika primátů

3) Prosimii - taxonomie, rozšíření a ekologie; Afričtí a asijští Prosimii - Galagonidae a Lorisidae - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie

4) Madagaskarské poloopice - Lemuroidea - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie, systematické postavení makiů a ksukola, základní životní formy lemurovitých a jejich adaptivní radiace, změny v biogeografii Madagasrských poloopic a jejich lidské ekologii

5) Platyrrhina - opice Nového světa - Callithricidae, Cebidae a Atelidae - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, drápkaté opice a mirikiny - starobylé nebo specializované skupiny ? Jsou malpy ?šimpanzi? jiřní Ameriky?

6) Catarrhina - primáti Starého světa - opice a lidoopi - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, lokomoce, velikost těla a sociální struktura

7) Cercopithecoidea - opice Starého světa - kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace; kočkodanovití (Cercopithecidae) - paviánovití, kočkodani a makakové - systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace

8) Hulmanovití (Colobidae) - guerézy a hulmani - systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace hulmanovitých opic

9) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae jedna nebo dvě skupiny?; Gibonovití (Hylobatidae) - giboni a siamangové - systematika s genetické zvláštnosti gibonů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace opic, giboni a orangutani

10) Velcí lidoopi - systematika - Pongo, Gorilla a Pan - druhy a poddruhy velkých lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů

11) Morfologie - velikost těla primátů a jeho adaptivní význam, sexuální dimorfismus, potravní adaptace - zuby a čelistí, vnitřní orgány, adaptace lebky, mozku a smyslových orgánů, adaptace lokomočního aparátu, lokomoce a chování - základní typy lokomoce - kvadrupedalismus a antipronográní lokomoce, lokomoce lidoopů a lidí, adaptivní význam lokomoce, chování jako adaptivní a sociální mechanismus, základní behaviorální adaptace, sexuální rozdíly v chování

12) Ekologie, reprodukce a sociální struktura - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi), reprodukční strategie a sociální struktura, sociální struktura a chování, behaviorální ekologie primátů

13) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.

Sylabus
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

1) Primates - úvod do primatologie, definice primáta jako představitele řádu Primates i jednotlivých základních typů primátů, základy pojmy a terminologie taxonomie a ekologie primátů, biogeografie řádu Primates, Strepsirhina a Haplorhina, nižší (Prosimii) a vyšší primáti (Anthropoidea)

2) Teoretické aspekty fylogeneze primátů jako skupiny savců - teorie makroevolučních a mikroevolučních procesů, adaptivní strategie primátů - Prosimii a Anthropoidea, adaptivní a exaptivní radiace, životní formy, speciace a evoluční a fylogenetická systematika primátů

3) Prosimii - taxonomie, rozšíření a ekologie; Afričtí a asijští Prosimii - Galagonidae a Lorisidae - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie

4) Madagaskarské poloopice - Lemuroidea - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie, systematické postavení makiů a ksukola, základní životní formy lemurovitých a jejich adaptivní radiace, změny v biogeografii Madagasrských poloopic a jejich lidské ekologii

5) Platyrrhina - opice Nového světa - Callithricidae, Cebidae a Atelidae - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, drápkaté opice a mirikiny - starobylé nebo specializované skupiny ? Jsou malpy ?šimpanzi? jiřní Ameriky?

6) Catarrhina - primáti Starého světa - opice a lidoopi - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, lokomoce, velikost těla a sociální struktura

7) Cercopithecoidea - opice Starého světa - kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace; kočkodanovití (Cercopithecidae) - paviánovití, kočkodani a makakové - systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace

8) Hulmanovití (Colobidae) - guerézy a hulmani - systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace hulmanovitých opic

9) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae jedna nebo dvě skupiny?; Gibonovití (Hylobatidae) - giboni a siamangové - systematika s genetické zvláštnosti gibonů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace opic, giboni a orangutani

10) Velcí lidoopi - systematika - Pongo, Gorilla a Pan - druhy a poddruhy velkých lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů

11) Morfologie - velikost těla primátů a jeho adaptivní význam, sexuální dimorfismus, potravní adaptace - zuby a čelistí, vnitřní orgány, adaptace lebky, mozku a smyslových orgánů, adaptace lokomočního aparátu, lokomoce a chování - základní typy lokomoce - kvadrupedalismus a antipronográní lokomoce, lokomoce lidoopů a lidí, adaptivní význam lokomoce, chování jako adaptivní a sociální mechanismus, základní behaviorální adaptace, sexuální rozdíly v chování

12) Ekologie, reprodukce a sociální struktura - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi), reprodukční strategie a sociální struktura, sociální struktura a chování, behaviorální ekologie primátů

13) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.