PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava a odevzdání diplomové práce (výchova ke zdraví) - OKNY4Y042A
Anglický název: Preparation and submission of a diploma thesis
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY4P012A, OKNY4Y043A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.02.2023)
Předmět je věnován individuální práci (konzultacím) vedoucího práce a studenta na již zadaném tématu diplomové práce v SISu pod oborem Výchova ke zdraví. Po splnění průběžných úkolů, odevzdání diplomové práce a vložením do SISu je předmět splněný.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (12.01.2023)

Předmět slouží k odborné podpoře při psaní diplomové práce. Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracováníjím zvoleného tématu závěrečné práce.  Zahrnuje provedení potřebných rešerší, sběr dat, jejich třídění, analýzy a interpretace. Předmět je založen především na individuálních konzultací s vedoucím práce (konzultantem), ovšem studenti mohou využít i konzultace s ostatními vyučujícími.  Výsledkem je vyhotovení písemné podoby, která odpovídá platným zadání UK.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.01.2023)

Dle tématu diplomové práce.

Literatura pro psaní závěrečných prací:

ČSN ISO 690:2022.  Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

KAPOUNOVÁ, J. & KAPOUN, P.  Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. 2017.

KRČÁL, M. & TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com. 2014.

UNIVERZITA KARLOVA. Elektronické informační zdroje UK [online]. 2018 [cit. 2018-01-04]. Dostupný z: https://knihovna.pedf.cuni.cz/eiz.htm

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.01.2023)

Individuální práce studenta s vedoucím diplomové práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.02.2023)

Zápočet z tohoto předmětu bude studentovi zapsán do SISu pouze v případě, dodržel-li student ujednaná pravidla pro proces zpracování práce, zejména časový rozvrh a konzultace s vedoucím práce, pokyny vedoucího práce.

Podmínkou získání zápočtu je rovněž vypracování a odevzdání zadaných úkolů v Moodle, a to v předem určených  termínech.

Výsledný text diplomové práce bude posouzen vedoucím práce a oponentem. Studentovi budou k dispozici posudky, obhajoba probíhá ústně jako součást SZZk.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (12.01.2023)

Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy diplomové práce si volí metodiku přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (17.01.2023)

Student musí mít úspěšně absolvovaný předmět Seminář k příprave diplomové práce (výchova ke zdraví).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK