PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demokracie a ústavnost - OKNUZ12112
Anglický název: Democracy and Constitutionalism
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (95)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Záměnnost : O03111043
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2013)
Seznámení s problematikou teorie a praxe vývoje demokracie.Dále se kurz věnuje formám demokracie - přímé ( zvláštní pozornost je věnována problematice referenda) a zastupitelské( volný a vázaný mandát), typům demokracie - majoritní, konsensuální a konsociační , jejích analýze typů a forem . Charakteristika nedemokratických systémů /totalitní a autoritářký/. Rozbírána bude dále problematika přechodů k demokracii, tranzitologie) Přiblížení teorie a praxe pávního státu a jeho rysů - Vázanost státu právem, dělba státní moci. zabezpečení a garance lidských a občanských práv.(Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Rozebrány a komparovány budou Ústavy ČSR (1920), ČSR (1948), ČSSR (1960 a1968) a ČR (1990), zároveň komparace Ústavy ČR a SR, případně dalších zemí
Cíl předmětu
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Přiblížit studentům teorii a praxi demokracie a právního státu (ústavnosti).

Literatura
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Základní: Kunc,J.a kol.: Demokracie a ústavnost. Karolinum, Praha 1996,1999

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod.

Doporučená:  Kohák,E.: Průvodce po demokracii. SLON, Praha 1997, 2002 aj

Dahl,R. : Demokracie  a její kritici. Vict.Publishing, Praha 1995    O demokracii.

Dvořáková,V.,Kunc,J.: O přechodech k demokracii. SLON , Praha ské 1994

Broklová,E.: Československá demokracie v letech 1918 - 1938. Praha 1998

Komárková, B.:  Původ a význam lidských práv

Ústavy československé 1920,1948,1960 (68), Ústavy různých států

Metody výuky
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Přednášky doplněné diskusemi k aktálním probémům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Student k zápočtu musí přečíst min. jednu knihu (příp. část) s tématikou demokracie, nebo právního státu. Dále vypracovat a odevzdat v předstihu (zápočtu) semin. práci v rozsahu 3-5 stran. V rámci zápočtu se diskutuje nad sem. prací  + jedna otázka, doplňující vychází z přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

1. Demokracie -  historický vývoj pojmu a praxe. Charakteristika soudobých pojetí demokracie

2. Formy demokracie- zasupitelská a přímá demokracie. Referendum - charektristika přístpů přízbivců a odpůrců

3. Typy demokracie a jejich rozbor. Majoritní, konsensuální a konsociační demokracie. Dhlova teorie - polyarchie

4. Nedemokratické systémy - totalitní a autoritářské systémy, jejich charakteristiky

5. Tranzitologie - obecné a zvláštní v přechodech k demokracii

6. Právní stát (Ústavnost) - teorie a praxe

7. Vázanost státu právem. Ústavy.

8. Horizontální a vertikální dělba moci

9. Lidská a občanská práva - vznik vývoj představ , dokumentů (národních a mezinárodních). Listina základních práv a svobod v ČR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK