PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice - OKNS2S110B
Anglický název: Research Methodology in Special Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Korekvizity : OKNS2S101A, OKNS2S102A
Záměnnost : OPNS2S110B
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (01.11.2017)
Předmět připravuje studenty na samostatné provádění kvalitativního i kvantitativního výzkumu v pedagogice, a to v souvislosti s řešením diplomového úkolu. Rozvíjí schopnosti studentů formulovat problém, stanovit cíle výzkumného šetření, zvolit adekvátní postupy a metody zpracování, zvážit charakter výstupů, přínos a event. možnosti využití výsledků. Předloženy jsou principy kvalitativního a kvantitativního výzkumu, paradigmata, teoretické metody vědy, induktivní a deduktivní postupy, etické aspekty výzkumu. Porovnány kvalitativní a kvantitativní postupy při řešení výzkumných problémů ve speciální pedagogice.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (02.10.2017)

Cílem předmětu je porozumět strategii pedagogického výzkumu, zvládnout základní pojmy a metodické postupy výzkumných šetření, znát aspekty kvantitativního i kvalitativního výzkumu, porozumět jejich rozdílnosti, umět zvolit vhodný metodický postup pro vlastní závěrečnou práci.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (29.12.2018)

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2.

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2010, ISBN 978-80-7315-185-0.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004, ISBN 80-7178 820-1.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc : Universita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0765-5.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-56-0.

ŠVAŘÍCEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-73678-313-0

WALKER, I.; O. NOVÁK. Výzkumné metody a statistika. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (12.06.2018)

Východiska a principy kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

·         Věda, paradigmata, teoretické metody vědy, induktivní a deduktivní postupy.

·         Téma-problém-výzkumná otázka.

·         Konstrukty a pojmy, role hypotéz, validita výzkumu.

·         Typy základních výzkumných plánů, porovnání kvalitativních a kvantitativních postupů.

·         Etické aspekty výzkumu.

·         Výběr výzkumného vzorku. Techniky a nástroje k získávání kvantitativních dat, reliabilita.

-         Kvalitativní výzkumná šetření, případové studie ve speciální pedagogice

·         Interpretace výsledků analýzy. Zprávy o výsledcích výzkumného šetření.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (02.10.2017)

Aktivní účast na seminářích.

Student pracuje s využitím elektronické podpory v MOODLE. Podmínkou zakončení je splnění všech zadaných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK