PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terapie v sppg II - OKNS1S139B
Anglický název: Therapies in special education II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNS1S135B
Záměnnost : OPNS1S139B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (13.09.2019)
Kurz představuje pokračování kurzu „Terapie v SPPG I“. Blíže bude rozebrána expresivní terapie - dramaterapie. Důraz bude kladem na propojení teoretických poznatků a vlastních zážitků studentů získaných prostřednictvím praktických ukázek dramaterapeutických metod a technik.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (13.09.2019)

Povinná literatura:

JENNINGS, S. Úvod do dramaterapie. Divadlo a léčba. Ariadnina nit. Praha: Jalna, 2014. ISBN 978-80-260-6783-2.

MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia. 2. vyd. Bratislava: IRIS, 2004. ISBN 80-89018-65-3.

MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1819-4.

 

Doporučená literatura:

KOVÁČOVÁ, B. Vývinovo orientovaná dramatoterapia : možnosti a limity vo výchove a včasnej intervencii. Bratislava: Musica Liturgica, 2011. ISBN 978-80-970418-1-6.

KOVÁČOVÁ, B. Hra s bábkou v ranom a predškolskom veku : diagnostika a intervencia. Bratislava: Musica Liturgica, 2013. ISBN 978-80-223-3737-3.

MAJZLANOVÁ, K. Práca s príbehom v dramatoterapii u detí s poruchami správania. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 4, s. 280-290 .

POLÍNEK, M.D., RŮŽIČKA, M. Úvod do studia dramaterapie, teatroterapie, zážitkové pedagogiky a dramiky. Olomouc: P-centrum, 2013. SBN 978-80-905377-1-2.

VALENTA, M. Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického spektra. Arteterapie, 2007, roč. 17, č. 4, s. 213-220.

VALENTA, M. Dramaterapeutické projektování. Olomouc: VUP, 2003. ISBN 80-244-0615-2.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (13.09.2019)

Témy predmetu:

 1. Dramaterapia - vymedzenie pojmu
 2. Význam a ciele dramatoterapie, možnosti využitia DT
 3. Formy a prístupy v dramatoterapii
 4. Techniky a prostriedky v dramatoterapii: Neverbálne techniky; Rolová hra; Bábková a maňušková hra (loutky a maňásek);Dramatizácia; Improvizácia; Dramatická hra; Uplatnenie masiek v dramatoterapii
 5. Divadlo Forum
 6. Špecifiká biblioterapie u:
 • bezdomovcov
 • práce s rodinou
 • osôb s MR
 • detíi s poruchami správania
 • delikventov, väzňov
 • osôb s psychiatrickou diagnózou
 • seniorov
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (09.10.2019)

Požiadavky na zápočet:

 • aktívne zapojenie na hodinách
 • písomná skúška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK