Sekundárně narušená komunikační schopnost - OKNS1S111A
Anglický název: Secondary impaired communication ability
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNS1Q105A
Záměnnost : OPNS1S111A
Je prerekvizitou pro: OKNS1S114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)
Předmět studenty uvádí do problematiky symptomatických poruch řeči. Předmět prezentuje nejčastější typy poruch z hlediska etiologie, symptomatologie a klasifikace, roli logopeda v rehabilitaci, v terapeutickém procesu, úkoly diferenciální diagnostiky, komunikační problémy osob po úrazu, při BTI. Studenti se seznámí s principy a postupy diferenciální diagnostiky a intervence.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (06.01.2020)

Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti logopedické diferenciální diagnostiky. 

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (19.06.2018)

 

HÁJKOVÁ, V. a kol. Řeč jako diagnostický fenomén. Praha: PedfUK, 2016. V tisku.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN  978-80-247-1110-2.

KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.

ŠKODOVÁ E., JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.10.2019)

Podmínkou zakončení je úspěšné vykonání písemné zkoušky  ( min 70 %) s možností 2 oprav. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (06.01.2020)

Kurz má tématické členění:

  • Symptomy NKS při těžké poruše motoriky ( mozková obrna, progresivní nervosvalové postižení)
  • NKS jako důsledek vrozených rozštěpových vad rtu, patra a čelisti
  • projevy poruchy kognitivního vývoje v řečovém projevu osob s mentálním postižením
  • symptomy NKS v souvislosti s PAS 

 

Přednášky obsahují prezentace kazuistik, případových řešení a intervencí s rozborem a skupinovou diskuzí.