Kinantropologie - OKNQ1T119A
Anglický název: Kinanthropology
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11169#section-4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Prerekvizity : OKNQ1B108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)
Kinesis, anthropos, filosofie těla (sóma, sarx, péxis ), tělesné schéma, filosofie hry, střetání, olympijská filosofie
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)

Cílem předmětu je získání základní orientace v problematice moderní kinantropologie, zejména s ohledem na její přínosy pro výchovu a vzdělávání. Předmět vychází z poznatků fyzické antropologie a rozšiřuje je o interdisciplinární přesahy k sociálním a humanitním disciplínám.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (23.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Odkaz – adresa - link

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab6206cfddc29402d96f079a19622c265%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b4c8cc82-6587-47be-8376-5b385c8aaef5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11169#section-4

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)

BEDNÁŘ, M. Pohyb člověka na biodromu: Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1665-0.

HENDL, J.; DOBRÝ, L. a kol. Zdravotní benefity pohybových aktivit: Monitorování, intervence, evaluace. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2000-8.

HODAŇ, B. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4064-5. S. 29-31.

Vol 19, No 2 (2015): Czech Kinanthropology 2/2015

Hogenová A.. Fenomén domova . Praha: Karolinum, 2013, 301 s. ISBN 978-80-7290-705-2.

Hogenová,A. K fenoménu stáří. Praha :Karolinum, 2013, 300 stran, ISBN 978-80-7290-593-5.

Hogenová, A. Fenomenologie a postmoderna.  Praha : Karolinum, 2015, 195 stran, ISBN 978- 80-7290- 818-9.

Hogenová, A, Tekutá doba a úkol myšlení.Praha : Karolinum, 2017, 160 stran, ISBN 978-80-7290-968-1.

Hogenová, A. K rozhovoru se sebou samým. Praha : Karolinum, 2017, 200 stran, ISBN 978-80-7290-4. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (10.01.2023)

1. Fenomén pohybu v životě člověka.

2. Vznik a vývoj kinantropologie, metodologie kinantropolgie, současné směry kinantropologického bádání.

3. Hypokineze, její příčiny, projevy a důsledky.

4. Tělo a tělesnost.

5. Tělesná kultura.

6. Pohyb a sport jako součást životního způsobu.

7. Zdravotně orientovaná zdatnost.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (25.09.2020)

1. Zpracování a prezentace seminární práce.
2. Vědomostní test.

V případě zavedení distanční formy výuky dojde k eliminaci aktivní účasti na výuce a pro studenty budou v systému Moodle studijní materiály pro zakončení předmětu (pokud by tedy nebylo možné zakončit předmět standardním způsobem).