Didaktika matematiky 1 - OKNM3M012A
Anglický název: Mathematics education 1
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Záměnnost : OPNM3M012A
Je prerekvizitou pro: OKNM3M033A, OKNM3M035A, OKNM3M033B, OKNM3M025A, OKNM3M022A, OKNM3M023A, OKNM3M034B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými teoretickými poznatky, které jsou v základu didaktiky matematiky. Konkrétně se jedná o pojmotvorný proces z hlediska teorie generických modelů, různé druhy porozumění v matematice a vyučování založené na principu aktivního poznávání matematiky žákem. Tyto teoretické poznatky jsou rozvíjeny v úzké součinnosti s praktickými příklady z práce žáků i učitelů na jedné straně a s oporou o výsledky výzkumů na straně druhé.
Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (24.05.2021)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta

140,0

Přímá výuka

 

Přednášky prezenční studium:

1 týdně

Cvičení prezenční studium:

2 týdně

 Cvičení kombinované studium:  15 hodin celkem

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

30 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2021)
Literatura

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2001.

HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, PedF, 2004. (http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/PublikaceKnihy/25KapitolZDM.pdf)

VONDROVÁ, N. Úvod do didaktiky matematiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.

VONDROVÁ, Naďa. Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst matematiky. Praha: PedF UK, 2019.

NOVÁKOVÁ, E., VONDROVÁ, N. Tematické okruhy Číslo a početní operace, Číslo a proměnná. In: FUCHS, Eduard a ZELENDOVÁ, Eva. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1 vyd. Praha: NÚV, 2015, s. 8–41

JANÍK, T. e. a. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Online: https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/34884802/59922459/60007219/036_Janko_Kvalita_ve_vzdelavani.pdf

JANDA, D., VONDROVÁ, M., TŮMOVÁ, V. Pojmotvorný proces v oblasti míry v geometrii [e-kniha]. Praha: PedF UK, 2019.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (24.05.2021)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast v kurzu (docházka).

Plnění úkolů v Moodle.

Písemný test s rozpravou.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (24.05.2021)
Sylabus

Poznávací proces v matematice

Druhy porozumění v matematice

Diagnostika a reedukace formalismu

Konstruktivismus v didaktice matematiky. Podnětná výuka.

U níže uvedených obsahů bude pozornost věnována didaktické rekonstrukci učiva, problémům žáků, výukovým praktikám, metodickému zpracování a reedukaci formálních poznatků: Číslo a číselné obory, Proměnná a algebra, Lineární rovnice, Funkce.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Studijní opory

Studenti dostanou přístupový kód k zápisu do kurzu Moodle.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (09.09.2022)