PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální kompetence učitele - OKNI3I042A
Anglický název: Digital Competence of Teachers
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Prerekvizity : OKNI3I023A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (26.01.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými požadavky na znalosti, vědomosti a dovednosti učitele v oblasti digitálních technologií. V souvislosti s definováním standardů digitálních kompetencí učitele se zabývá teoretickými modely zavádění technologií do výuky na úrovni učitele, vzdělávacích programů i celé školy a s jejich uplatněním v kariérních systémech. Dalším cílem předmětu je navázat na teoretické koncepty i praktické dovednosti podporující organizaci pedagogických a profesních činností učitele. Mezi hlavní tematické okruhy předmětu patří vztah vývoje didaktických teorií ke způsobu využití edukačních technologií, vývoj rámců digitálních kompetencí učitelů a občanů/žáků. Zejména se jedná o modely ISTE, DigComp, DigComEdu, Unesco, MENTEP a české nástroje Profil Škola21, Profil Učitel21. Pozornost je věnována i digitálním kompetencím žáků a jejich pozici v kurikulu.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (25.01.2023)
Příprava na výuku
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 10 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (04.09.2019)
 1. BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.
 2. ČERNOCHOVÁ, M., FUGLÍK, V., HOLÝ, R., PROCHÁZKA, J., RAMBOUSEK, V., ŠTÍPEK, J., VAŇKOVÁ, P. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, 340 s. ISBN 978-80-01-05407-9.
 3. EGER, L. Teorie a praxe ICT v lektorování. FM Consulting s.r.o. 2013.
 4. KALAŠ, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku. 1. vydání. Bratislava, Slovenská republika: Slovenské pedagogické nakladatelství. 2013. 256 stran. ISBN: 978-80-10-02409-4
 5. NEUMAJER, O. Rámce digitálních kompetencí učitele. Řízení školy. Letní speciál. Praha: Wolters Kluwer, 2018, roč. 15. ISSN 1214-8679.
 6. Rada Evropské unie. Doporučení rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z 22. 5. 2018. Úřední věstník Evropské unie C 189/1.
 7. STARÝ, K., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DUSCHINSKÁ, K. Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum, 2012.
 8. VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In STUCHLÍKOVÁ I., & JANÍK, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0. Str. 161-164.
 9. The NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition. EDUCAUSE, 2018.
 10. Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9
 11. MENTEP. Online self-assessment. Dostupné z http://mentep.eun.org/, http://www.dzs.cz/cz/eun/mentep/ a https://mentep.webnode.cz/
 12. ISTE. Standardy ISTE 2017 pro učitele. Metodický portál RVP.CZ. 31. 8. 2017.
 13. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. UNESCO and Microsoft: Paříž, 2011.
 14. Mezinárodní šetření PIAAC, PISA, TIMSS, ICILS a analýzy jejich výsledků.
 15. Metodický portál RVP.CZ http://www.rvp.cz/, Učitelský Spomocník. https://spomocnik.rvp.cz/
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (26.01.2023)

Prokázání příslušné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti zaměření předmětu.

Prokázání způsobilosti aplikovat příslušné dovednosti při řešení praktických problémů a ve svém dalším profesním rozvoji.

Poskytnutí zpětné vazby, přínosů a rezerv k předmětu.

Součástí zkoušky bude rozbor průběhu a naplnění zadání seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (26.01.2023)
 • Vymezení digitálních kompetencí, jejich ukotvení v českém kurikulu. Různorodost postavení digitálních kompetencí v kurikulech. Aktuální tendence v oblasti digitálních kompetencí.
 • Rámec profesních kvalit učitele, návrh standardu kvality profese učitele.
 • Rámce digitálních kompetencí studentů/občanů: DigComp, ISTE Standards for Student atp.
 • Rámce digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu, Mentep, Unesco ICT Competency, Selfie, Framework for Teachers, ISTE Standards For Educators, Profil Učitel21, SELFIE for Teachers, Profil Škola21. Možnosti a limity online nástrojů a autoevaluačních aplikací.
 • Mezinárodní šetření zaměřená na digitální dovednosti (PIAAC, PISA, TIMSS, ICILS…) a analýzy jejich výsledků. Tuzemská šetření digitálních kompetencí a podmínek jejich rozvoje (ČŠI, ČSÚ, FDV).
 • Role ICT metodika/koordinátora v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů. Nástroje státu v podpoře digitálních kompetencí učitelů.
 • Rámcové vzdělávací programy (RVP) a jejich revize, koncept digitální gramotnosti a informatického myšlení v RVP. Vzdělávací politika státu a její reflexe problematiky digitálních kompetencí učitelů.
Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (26.01.2023)
https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2110
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK