PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Edukační technologie - OKNI3I014A
Anglický název: Education Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Vyučující: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKNI3I024A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (27.08.2021)
Posláním předmětu je revitalizovat, doplnit a systemizovat vědomosti studentů týkající se psychodidaktických východisek, vývoje a pojetí rolí a funkcí technických prostředků při podpoře nebo navozování inovativních přístupů ve vzdělávání. Cílem předmětu je rozvinout u studentů vhled do oblasti edukačních technologií, a vytvořit tak předpoklady pro další rozvoj ve směru využití technologií ve vzdělávání. Princip učitelské přípravy uplatňovaný v tomto předmětu je založen na pedagogickém izomorfismu s preferencí konstruktivistických postupů učení, zejm. aktivním učení, tvořivé práci s technologiemi, postupech hodnocení a sebehodnocení. V souladu s tímto zaměřením studenti společně reflektují zkušenosti z vlastní výuky. Předmět se zaměří na tato témata: Hlavní soudobá paradigmata a směry vzdělávání související s technickými prostředky, psychodidaktické soustavy a jejich vazby přístupům ve vzdělávání. Základní charakteristiky proudu behaviorální a kognitivní psychologie, konstruktivistická teorie učení, instruktivní a konstruktivní přístup k edukaci. Vztah vývoje didaktických teorií ke způsobu využití edukačních technologií. Charakteristické vlastnosti a specifické rysy digitálních technologií z hlediska edukace. Didaktické aspekty technických výukových prostředků. Hlavní přínosy a směry aplikace technologií ve vzdělávání. Pedagogické modely a rámce TPCK, SAMR, iPAC... Technologické trendy ovlivňující pedagogiku, vzdělávání a změny ve společnosti. Didaktické vlastnosti a specifika trendů (např. otevřené vzdělávání, digitální učební materiály, cloud computing, mobilní zařízení, bezpečné užívání digitálních technologií, inkluzivní vzdělávání a digitální technologie, informatické myšlení).
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (14.09.2021)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky            15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení    20 minut

Samostudium literatury (za semestr)     5 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)           10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)   10 hodin

Seminární práce               15 hodin

Příprava na zápočet        8 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška  20 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (05.09.2021)
KALAŠ, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství, 2013. 256 stran. ISBN: 978-80-10-02409-4
KOPECKÝ, K. a kol. Moderní technologie ve výuce (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-5925-7. Dostupné z https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5926-4
OTTENBREIT-LEFTWICH, A., KIMMONS, R. The K-12 Educational Technology Handbook. EdTech Books, 2020. Dostupné z https://edtechbooks.org/k12handbook
RAMBOUSEK, V. Vybrané kapitoly z didaktiky a psychodidaktiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-671-0. Dostupné z https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-476-version1-30_rambousek.pdf
ZOUNEK, J. a kol. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-217-7. Online podpora dostupná z http://knihaelearning.cz/.
Učitelský Spomocník. https://spomocnik.rvp.cz/
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (27.08.2021)
  • Prokázání příslušné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti zaměření předmětu.
  • Prokázání způsobilosti aplikovat příslušné dovednosti při řešení praktických problémů a ve svém dalším profesním rozvoji.
  • Poskytnutí zpětné vazby, přínosů a rezerv k předmětu.
  • Součástí zkoušky bude rozbor průběhu a naplnění zadání seminární práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK