PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe (informační a komunikační technologie) na SŠ - OKNI1I113A
Anglický název: Contemporary pedagogical practice (information and communication technologies) at secondary school
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 72 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2040
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (06.09.2018)
Pedagogická praxe je pro studenty první příležitostí vyzkoušet si své pedagogické dovednosti přímo ve školní výuce v předmětech zaměřených na ICT. Pedagogická praxe probíhá na vybraných základních školách. Studenti a studentky navštěvují vzorové hodiny svých vedoucích a absolvují vlastní výstupy. Studenti a studentky se učí vytvářet přípravy na hodinu, navrhovat, realizovat, řešit a vyhodnocovat pedagogické situace ve výuce ICT předmětů. Pozornost je věnována především realizační fázi a reflektivní fázi. Během praxe se zapojují nejen do vyučování, ale i do dalších akcí a programů školy, aby získali zkušenosti s řešením reálných problémů ve školním prostředí a poznali profesi učitele v různých situacích a podmínkách. Studenty mají během pedagogické praxe na starosti supervizoři (mentor - fakultní učitel, tutor - oborový didaktik).
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (06.09.2018)

BENDL, Stanislav a Anna KUCHARSKÁ. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie: skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-366-5.

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3450-7.

JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido, 2009. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 15. ISBN 978-80-7315-186-7.

JANÍK, Tomáš. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-176-8.

PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-673-4.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe [online]. ÚPRP: UK Praha, 2014 [cit. 2018-01-27]. Dostupné z: https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-pedagogicka_praxe.pdf

ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 70. ISBN 80-210-1937-9.

Osnovy a učebnice oborového předmětu pro základní a střední školy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (06.09.2018)

Požadavky k zápočtu

- včasné nahlášení/výběr školy pro konání praxe a předání následujících podkladů k praxi garantovi praxe:

  •  název a adresa školy
  •  typ a stupeň školy
  •  vyučovaný předmět
  •  fakultní učitel
  •  kontakt na školu a fakultního učitele

- zápis předmětu Pedagogická praxe v SISu (do ukončení zápisu na daný semestr)

- kontrola zápisu do Moodle kurzu Pedagogická praxe (po obdržení pozvánky do kurzu e-mailem od garanta praxe)

- nahlášení rozvrhu praxe v Moodlu (nejpozději při nástupu na praxi, ideálně s jistým předstihem) a jeho případných mimořádných změn (co nejdříve při mimořádnosti)

- odevzdání materiálů pro vyhodnocení praxe:

  •  vytištěné a fakultním učitelem vyplněné dohody o provedení práce
  •  elektronicky zpracované a do Moodlu odevzdané přípravy na všechny odučené hodiny (nejméně jedna příprava prostřednictvím formuláře KITTV, který je k dispozici v Moodlu)
  •  vyplněné a fakultním učitelem potvrzené denní záznamy studenta/ky (vytištěné nebo nascanované a zaslané e-mailem garantovi praxe)
  • studentem/kou a fakultním učitelem vyplněné elektronické dotazníky hodnocení praxe v Moodlu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK