PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe (informační a komunikační technologie) na ZŠ - OKNI1I108A
Anglický název: Contemporary pedagogical practice (information and communication technologies) at elementary school
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 72 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Daniel Tocháček
Prerekvizity : OKNI1I101A
Je prerekvizitou pro: OKNI1I113A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (28.01.2018)
Pedagogická praxe je pro studenty první příležitostí vyzkoušet si své pedagogické dovednosti přímo ve školní výuce v předmětech zaměřených na ICT. Pedagogická praxe probíhá na vybraných základních školách. Studenti a studentky navštěvují vzorové hodiny svých vedoucích a absolvují vlastní výstupy. Studenti a studentky se učí vytvářet přípravy na hodinu, navrhovat, realizovat, řešit a vyhodnocovat pedagogické situace ve výuce ICT předmětů. Pozornost je věnována především realizační fázi a reflektivní fázi. Během praxe se zapojují nejen do vyučování, ale i do dalších akcí a programů školy, aby získali zkušenosti s řešením reálných problémů ve školním prostředí a poznali profesi učitele v různých situacích a podmínkách. Studenty mají během pedagogické praxe na starosti supervizoři (mentor - fakultní učitel, tutor - oborový didaktik).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (28.01.2018)

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. UK v Praze, Pedagogická fakulta : Praha, 2008.
ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998. Sv. 70.
JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, 2009.
JANÍK, T. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí u budoucích učitelů. Brno : Paido, 2009. 
PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN isbn978-80-7367-546-2.
ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3450-7.
MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe [online]. ÚPRP: UK Praha, 2014 [cit. 2018-01-27]. Dostupné z: https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-pedagogicka_praxe.pdf

Osnovy a učebnice oborového předmětu pro základní a střední školy.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (28.01.2018)

1. Seznámení s koncepcí a organizací pedagogické praxe

2. Výběr školy. Zápis na praxi. Administrativní záležitosti související se zajištěním praxe.

3. Pedagogická praxe na škole. On-line podpora. Hospitace.

4. Vyhodnocení praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (28.01.2018)

Požadavky k zápočtu

- včasné nahlášení/výběr školy pro konání praxe a předání následujících podkladů k praxi garantovi praxe:

  •  název a adresa školy
  •  typ a stupeň školy
  •  vyučovaný předmět
  •  fakultní učitel
  •  kontakt na školu a fakultního učitele

- zápis předmětu Pedagogická praxe v SISu (do ukončení zápisu na daný semestr)

- kontrola zápisu do Moodle kurzu Pedagogická praxe (po obdržení pozvánky do kurzu e-mailem od garanta praxe)

- nahlášení rozvrhu praxe v Moodlu (nejpozději při nástupu na praxi, ideálně s jistým předstihem) a jeho případných mimořádných změn (co nejdříve při mimořádnosti)

- odevzdání materiálů pro vyhodnocení praxe:

  •  vytištěné a fakultním učitelem vyplněné dohody o provedení práce
  •  elektronicky zpracované a do Moodlu odevzdané přípravy na všechny odučené hodiny (nejméně jedna příprava prostřednictvím formuláře KITTV, který je k dispozici v Moodlu)
  •  vyplněné a fakultním učitelem potvrzené denní záznamy studenta/ky (vytištěné nebo nascanované a zaslané e-mailem garantovi praxe)
  •  studentem/kou a fakultním učitelem vyplněné el. dotazníky hodnocení praxe v Moodlu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK