Didaktika českého jazyka - OKNC4C032A
Anglický název: Didactics of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 10/0, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNC4C012A, OKNC4C013A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)
Cíl předmětu: Studenti si osvojí didaktické postupy vedoucí k rozvoji komunikační kompetence žáka základní a střední školy na základě uvědomělého osvojení jazykových jevů a za zohlednění žákovy prekonceptuální výbavy. Obsahem budou jednotlivé jazykové kompetence, usouvztažněné v komplexní řečové činnosti, na něž bude kladen prvořadý důraz, stejně jako na didaktickou zručnost rozvíjet u žáků schopnost funkční komunikace v jednotlivých komunikačních sférách. Metodicky se bude vycházet z poznatků činnostního učení, prvků konstruktivismu a kognitivně-komunikačního přístupu, výuka bude využívat i současných trendů didaktických kazuistik a východisek transdisciplinární didaktiky.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (03.10.2023)
Název předmětu Didaktika českého jazyka
Garant prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Klíčový vyučující
Celková časová zátěž studenta 87,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z+Zk
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 4 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na průbežné plnění úkolů 6 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 25 hodin
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Základní studjiní literatura:

ČECHOVÁ, M.: Komunikační a slohová výchova. Praha : ISV, 1998.

ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V.: Čeština a její vyučování. Praha : SPN, 1998.

HAUSER, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ I., II. Brno : MU, 1994.

PACOVSKÁ, J., NEBESKÁ, I., RÖHRICH, A., VAŇKOVÁ, I. Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce. Praha : Akropolis, 2021. 

Slavík, J. et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017.

SVOBODOVÁ, J., HÖFLEROVÁ, E., KULDANOVÁ, P., SEKEROVÁ, K., SVOBODOVÁ, D., VAVŘÍKOVÁ, P. Čeština v edukaci : Lingvistika a didaktika. Ostrava, OU 2021. 212 s. [Podle ČJLit 2021-22, s. 257 a NK ČR.] https://dokumenty.osu.cz/pdf/materialy/2021-cestina-v-edukaci-sazba.pdf

ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha : Karolinum, 2005.

ŠMEJKALOVÁ, M.: Teorie didaktických situací – nová výzva pro didaktiku morfologie českého jazyka. Didaktické studie, roč. 4, č. 1, 2012, s. 40-61.

ŠMEJKALOVÁ, M. Didaktika českého jazyka. In Stuchlíková, I. a kol. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova Universita, 2015, s. 17–40.

ŠMEJKALOVÁ, M., CHVÁL, M. Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníku základních škol. Studia Paedagogica. 25/1, 2020, s. 127-154.  

ŠMEJKALOVÁ, M., SLAVÍK, J. K pojetí didaktiky českého jazyka jako vědecké disciplíny. Studie z aplikované lingvistiky 7/1. 2015, s. 111–120.

ŠTĚPÁNÍK, S. a kol.: Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro základní školy. Praha : Fraus, 2020.

ŠTĚPÁNÍK, S. O nutnosti obsahově zaměřeného přístupu v didaktice češtiny. Didaktické studie, 11(1), 2019, s. 13–25.

ŠTĚPÁNÍK, S.: Příklad výzkumu žákovských představ v české syntaxi. Pedagogická orientace, roč. 24, č. 1, 2014, s. 111–127.

ŠTĚPÁNÍK, S. Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 69(5), 2018/2019, s. 214–223.

ŠTĚPÁNÍK, S.; ŠMEJKALOVÁ, M.: Průvodce začínajícího češtináře. Praha: PedF UK, 2017.

ŠTĚPÁNÍK, S., CHVÁL, M. Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, 2016, roč. 21, č. 1, s. 35-56.

ŠTĚPÁNÍK, S., SLAVÍK, J. Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti, 2017, roč. 27, č. 1, s. 58-80.

ŠKODA, J.; DOULÍK, P.: Psychodidaktika. Praha : Grada, 2011.

Výběrově zahraniční literatura:

CLARKE, S. R.; DICKINSON, P.; WESTBROOK, J. The Complete Guide to Becoming an English Teacher. London : SAGE Publications Ltd, 2010. .Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF.

LOCKE, T. (Ed.) Beyond the Grammar Wars. Oxon: Routledge.

LIPTÁKOVÁ, ľ. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita. 

MYHILL, D. Grammar as a meaning-making resource for improving writing. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 2018, s. 1-21.

MYHILL, D. a WATSON, A. The role of grammar in the writing curriculum: A review of the literature. Child Language Teaching and Therapy, 30(1), 2014, s. 41-62.

MYHILL, D. Ways of knowing: Writing with grammar in mind. English Teaching: Practice and Critique, 4(3), 2005, s. 77-96.

PALENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava: SPN - Mladé letá.

PELECH, J.; PIEPER, G. The Comprehensive Handbook of Constructivist Teaching : From. Theory to Practice. Charlotte : Information Age Publishing, 2010. Dostupné v Ústřední knihovně UK-PedF.

 

Kurikulární materiály:

 

Edukační materiály:

Učebnice českého jazyka pro základní a střední školy, tištené i elektronické.

- každý student prokáže kompetentní znalost alespoň dvou učebnicových řad pro základní a alespoň dvou učebnicových řad pro střední školy

- každý student prokáže schopnost pracovat s elektronickými učebnicemi a moderní projekční technikou.

 

Soustavné sledování aktuálních diskusí a dění v oboru:

- odborná periodika, např. Český jazyk a literatura, Didaktické studie ad., webové portály, oborová média, konference

 

Literatura obsažená v kurzu v moodle: 

Didaktika českého jazyka III (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele): Kurz: Didaktika českého jazyka III (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele) (cuni.cz)

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Náplní seminářů budou následující témata + související výukové situace (viz https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-46.html)

1. Komunikačně-funkční přístup a konstruktivismus ve výuce mateřského jazyka

2. Obecné výklady o jazyce (výukové situace č. 81–90)

3. Pravopisná kompetence (výukové situace č. 72–80)

4. Foneticko-fonologická kompetence (výukové situace č. 1–5)

5. Morfologická kompetence (výukové situace č. 21–40)

6. Lexikální kompetence (výukové situace č. 6–14)

7. Slovotvorná kompetence (výukové situace č. 15–20)

8. Syntaktická kompetence (výukové situace č. 41–60)

9. Stylistická kompetence (výukové situace č. 61–71)

10. Komplexní receptivní jazykové činnosti

11. Komplexní produktivní jazykové činnosti

12. Hodnocení ve výuce českého jazyka

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Ke zkoušce se smí přihlásit studenti, kteří splní následující podmínky:

1. Aktivní účast na seminářích (účast na semináři druhém v pořadí je povinná).

2. Příprava jedné výukové situace (viz web katedry https://kcj.pedf.cuni.cz/) její prezentace na druhém semináři - konkrétní zadání včetně rozdělení témat na prvním semináři.

3. Průběžné plnění dílčích úkolů  (viz kurz v Moodle).

Studijní opory
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (03.10.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15257