PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rétorika a kultura mluveného projevu - OKNC4C031A
Anglický název: Rhetorics and Spoken Language Culture
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Cíl kurzu: Seznámit studenty s dějinami rétoriky a teorií, vybavit studenty praktickými dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka. Na pozadí základních teoretických znalostí jazykovědných a historických a s vědomím interdisciplinárních souvislostí produkce řeči by student měl být schopen vystavět strukturovaný, tematicky jednotný a stylisticky vyrovnaný mluvený útvar. Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Ortoepie. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Bezpodmínečně se předpokládá řečový projev v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 208 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0.

KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 247 s. ISBN 9788024726526.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1829-6.

SZYMANEK, Krzysztof, Krzysztof A WIECZOREK a Andrzej S WÓJCIK. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 148 s. ISBN 80-244-0834-1.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998, 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990, 308 s. ISBN 80-7038-128-0.

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

-       Hlas jako pracovní nástroj učitele. Hlasová hygiena. Fyziologie produkce hlasu, nejčastější poruchy a jejich prevence. Vliv fyzické polohy na produkci hlasu a jeho kvalitu. 

-       Učitel jako logopedický prediagnostik. Ortofonie. 

-       Ortoepie a artikulace. Artikulace, její systematický nácvik. Ortoepie. Spisovná výslovnost jako součást spisovného jazyka. Stylistická platnost neortoepické artikulace. Typy odchylek od ortoepické výslovnosti. Regionální varianty výslovnosti.

-       Práce s tempem, intonací, pauzami. Role pauz ve výstavbě projevu. Mimojazyková funkce pauz. Cílená modifikace tempa řeči v závislosti na komunikační situaci. Eliminace monotonizujících opakování intonačních schémat. Syntaktická a komunikační funkce stoupavé a klesavé intonace.

-       Tematické členění a zvuková strukturace projevu. Zvuková výstavba věty. Souvislost syntaxe a prozodie, pravopisu a prozodie. Problematika rétorické a syntaktické interpunkce. 

-       Mimojazyková platnost zvukových vlastností promluvy. Reflexe fyzických a psychických stavů mluvčího ve zvukových vlastnostech promluvy.

-       Výstavba projevu a jeho zvuková realizace jako prostředek motivace žáka. 

-       Řečové vzory. Učitel jako řečový vzor.

-       Formulace. Jazyková klišé a jazykové floskule, jejich vliv na utváření kognitivního obrazu světa.

-       Tréma, její projevy a zvládání. Projevy trémy v postoji řečníka, v držení rukou. Připravenost. 

-       Řečový styl.

-       Nonverbální komunikace. Postoj. Gestikulace. Oční kontakt. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- účast a aktivita na přímé výuce

- splnění zadaného zápočtového úkolu (zaslání nahrávky s mluveným projevem del zadaných parametrů).

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4263, heslo akreditace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK