Antropologie a výuka antropologie - OKNB3B011A
Anglický název: Anthropology and Anthropology Education
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Vyučující: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.09.2022)
Seminář se bude zaměřovat na nejnovější trendy v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, paleoantropologie a historické antropologie, primatologie – zejména na současné výzkumy lidoopů, a také behaviorální antropologie a genetiky. Studenti budou seznámeni i s trendy v dalších oblastech antropologie a morfologie významných pro výuku. Zvláštní důraz bude přitom kladen na učivo antropologie v RVP ZV a RVP G a jeho možnosti začlenění do ŠVP, metody a formy výuky antropologie a morfologie člověka, dostupné učebnice a informační zdroje pro výuku antropologie, pomůcky a práce s pomůckami ve výuce antropologie a morfologie člověka, a v neposlední řadě přípravu učitele na výuku antropologie a morfologie člověka z hlediska významu moderních trendů v jednotlivých oblastech antropologie.Cílem je seznámit studenty s nejnovějšími trendy v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, paleoantropologie a historické antropologie, primatologie a získání potřebných znalostí a dovedností pro výuku antropologie na ZŠ a SŠ. Zároveň je cílem i transformace poznatků a ideí do oblasti didaktiky biologie. 1. Růstová a vývojová antropologie – současné poznatky, klíčové aspekty pro výuku 2. Evoluční antropologie a evoluční genetika – současné poznatky, klíčové aspekty pro výuku, paleoantropologie a historická antropologie – současné poznatky, klíčové aspekty pro výuku 3. Primatologie –současné výzkumy primátů a zejména lidoopů a jejich význam pro výuku antropologie 4. Paleogenetika a populační genetika 5.Behaviorální antropologie - současné poznatky, klíčové aspekty pro výuku, význam molekulární fyziologie pro výzkumy chování. Sociobiologie člověka 6. Vztah biologiecké a sociální antropologie a jejich význam pro výuku antropologie a biologie člověka 7. Analýza RVP ZV a RVP G antropoloogie a biologie člověka z hlediska obsahu učiva předmětu ve vzdělávacím oboru přírodopis/biologie/geologie a v průřezových tématech 8. Analýza ŠVP vybraných škol z hlediska zařazení učiva antropologie a biologie člověka v tematických plánech 9. Analýza učebnic z hlediska obsahu učiva antropologie a biologie člověka 10. Organizační formy a metody výuky vhodné pro výuku antropologie 11. Materiál a ostatní učební pomůcky pro výuku antropologie a biologie člověka 12. Příprava učitele na výuku antropologie a biologie člověka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)
Seminář se zaměřuje na nejnovější trendy v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, vztahu biologické a sociální antropologie, kulturní antropologie, paleoantropologie, historické antropologie, primatologie (zejména současné výzkumy lidoopů), a také behaviorální antropologie. Důraz je kladen na informace významné pro výuku na základních a středních školách, vycházející z RVP ZV a RVP G, potažmo pak z učebnic přírodopisu/biologie nebo jiných didakticky zpracovaných informačních zdrojů.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.09.2022)

V rámci výuky je druhý blok, který bude probíhat presenční formou dne 16.12.2022, Pá 14:25 - 18:10, částečně přesunut do prostředí Microsoft Teams, kterém by měla probíhat komunikace a kde budou k disposici studijní opory a presentace. Název týmů: Antropologie a výuka antropologie 2022 a Antropologie a výuka antropologie – didakticko- praktický. V tomto prostředí budou k dispozici:

- úvodní přednášky presenční dne 14.10.2022  Pá 8:00 - 11:45, které budou k disposici v Ms Teams

- zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, v MsTeams

- odevzdávání 2 úkolů, cca v rozsahu 2 normostran (dle předem stanoveného termínu odevzdání v MsTeams):

1. Antropologie v průřezových tématech RVP - Napište úvahu na 2 normostrany. Zamyslete nad konkrétními tématy antropologie, jež je možné aplikovat v rámci průřezových témat RVP. Uveďte v úvaze konkrétní názvy antropologického tématu a konkrétní průřezová témata a k nim stručně popište, jak by toto téma mohlo rozvíjet žáky v oblasti vědomostí, dovedností a schopností a v oblasti postojů a hodnot. K disposici bude RVP ZV, ze kterého můžete čerpat informace ohledně průřezových témat (viz str. 126-140)

2. Genetika, evoluční genetika a paleogenetika - Genetika, evoluční genetika a paleogenetika: Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů. Úkol vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materiálů a dostupných videí.

Tématické okruhy k druhému didaktickému bloku (je možno zpracovat individuálně, nebo i skupinově):

1.       Biologie člověka – anatomie a ontogeneze: ŠVP, výuka a její formy presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic – ideaálně2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

2.       Růstová a vývojová biologie člověka včetně možných průřezových témat: ŠVP, výuka a její formy presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic, ideálně – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

3.       Evoluce člověka a paleoantropologie, obecně i primáti: ŠVP, výuka a její formy presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic, porovnání učebnic – ideálně 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

4.       Genetika, evoluční genetika a paleogenetika: možnosti úprav ŠVP z hlediska genetické gramotnosti, výuka a její formy, presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic, porovnání učebnic – ideálně 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

5.       Antropologie v širokém slova smyslu a průřezová témata. Další využitelné oblasti antropologie včetně primatologie, etologie a možných průřezových témat, např. průnik sociokulturní a biologické antropologie.

- zpětná vazba vyučujícího (v případě nedostatečně zpracovaného úkolu bude daný úkol zaslán studentovi zpět s připomínkami k přepracování a opětovnému zaslání)

Link na Team Antropologie a výuka antropologie 2022

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97694223dbe84e2a83ef6ccf014e9977%40thread.tacv2/conversations?groupId=23cf1a83-a8d6-4c32-b44b-376f31783960&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Další část - didakticko-praktická - Výuka bude probíhat presenčně ve druhé části, bude zahájena krátkou úvodní diskusí k danému tématu, kdy se presentace dohodnuté na konci úvodního bloku, případně mailem, budou následovány praktickou částí, kdy studenti danou problematiku představí s následnou diskuzí.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCKTrcrFCQXEcRJp8T2Pn1uKO9c11aByy8AkwSiwU0DY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dda87adc-ef81-415f-b436-7448528a1dc4&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Příspěvky v rámci druhé části by měly být podle možností odevzdány v MsTeams

10 hodin přímé výuky, z toho 5 H cvičení 5 H workshop, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor (viz doporučená literatura), pak příprava obsahové analýzy učebnic a příprava pracovních listů pro ZŠ a pro SŠ,  vycházejících ze studijních opor a a prezentací na webových stránkách (celkem cca 56 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalosti biologie člověka a antropologie

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Čuta, M. 2014. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia integra – Series Monographica, sv. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. 2010. Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. 2012 Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Šmahel Z. 2001. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha.

Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Hájek M. ( 2016): Přírodopis 8. 128 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-307-0

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Jančaříková K., Hájek M. ( 2016): Přírodopis 8 – Příručka pro učitele. 112 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-309-4

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Hájek M., Jančaříková K. ( 2016): Přírodopis 8 – Pracovní sešit. 72 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-308-7

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., 2012. Svrchně paleolitické venuše – gender nebo sex-idoly? Culturologia 1(2): 23 – 27.

Vančata,V., 2013. Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., 2013. 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Pra

Vančata,V., 2014. Změní nové metody datování náš názor na evoluci člověka ve svrchním paleolitu? Culturologie 3: 18 - 24. RIV

Vančata,V., 2014. Evoluční antropologie. In: M. Cichá a kol. Integrální antropologie. str. 90 – 96. Nakladatelstvi Triton. RIV

Vančata,V., 2013. Genetický původ neandrtálců (2). Jak se geneticky lišili neandrtálci a anatomicky moderní člověk? Biologie, chemie a zeměpis 5/2013: 219 – 225.

Vančata,V., 2013. Neandrtálci a anatomicky moderní člověk – vznik a fylogeneze moderních lidských druhů. Biologie, chemie a zeměpis 4/2013: 171 – 178.

Vančatová M., Vančata V. (2018): The biological roots of private ownership? Anthropologia integra, 9(1), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2018-1-7

Vančata V., 2018. Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin. Biologie, chemie a zeměpis 1/2018: 35-44 DOI: 10.14712/25337556.2018.1.4 (RIV)

Vančata V. 2015. Australopithecus deyiremeda – klíčový objev nebo jeden z mnoha? 20. srpna 2015 http://www.veda.muni.cz/vite/6486-australopithecus-deyiremeda-klicovy-objev-nebo-jeden-z-mnoha#.Voqs_1kXuDU

Vančata,V., 2016. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (2). Biologie, chemie a zeměpis 1/2016: 13-20  (RIV)

Vančata,V., 2015. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (1). Biologie, chemie a zeměpis 5/2015: 29-30  (RIV)

Vančata V., Novotná M., (2015) Vzdělávací programy v českých ZOO se zaměřením na savce a jejich chování. In Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Pavlasová et al. Praha: Pedagogická Fakulta, 2014. 111-120.

Vančata V., Vančatová M. 2007. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominidů In. Jaroslav Malina a kol - Kruh prstenu – Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnoti, Díl 1., str 19 - 72. Akademické nakladatelství CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-494-8. 1150 pp.

Vančata,V., 2005: Fylogeneze člověka a jeho předků. [Human fylogenesis and his ancestors]. In Nové směry v biologických oborech a jejich specielních didaktikách. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, s. 47-84. ISBN 80-246-0578-3.

Fleagle J. G., 2008: Primate Adaptation and Evolution (3rd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home

https://sites.google.com/site/vancatanovy/paleoantropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Odevzdání všech zadaných úkolů portfolia a aktivní účast na online seminářích.

 
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.08.2022)

Teoretický přehled témat v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, paleoantropologie, historické antropologie, primatologie (zejména lidoopi).

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie (s důrazem na lidoopy) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva genetiky a biochemie k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

•        Základní obecně biologické, biochemické a genetické pojmy pro základní a střední školu a základní tématiky genetiky obecně a genetiky člověka pro základní a střední školu.

•        Jaké tématiky a pojmy jsou důležité pro evolučně a geneticky zaměřenou výuku biologie člověka – pro ZŠ a SŠ

•        Definovat biologii člověka z hlediska jeho evoluce, biochemických procesů a regulací a genetiky; Význam biochemie a genetiky pro výuku biologie jako celku a specielně pro výuku biologie člověka

•        Jak uchopit genetiku člověka, aby byla nahlížena jako téma „antropologické“, genetika neandrtálců např.

•        Co by se mělo ve výuce genetiky člověka a jeho evoluce z problematiky antropologie? Jako příklad funkce mechanismů současné genetiky a biochemie, existují i výzkumy řady dalších skupin savců, vysvětlit regionální formování genomu současných lidských populací se formoval regionálně s příměsemi ostatních lidských forem, neandrtálců a denisovanů, včetně genomu postupného formování genomu evropských populací.

Analýza dostupných učebnic s tematikou evoluční antropologie, genetiky a primatologie (s důrazem na lidoopy)

·         Praktické využití a ukázky určitých metody výuky vhodné pro výuku antropologie

·         Práce s informačními zdroji a pomůckami vhodné pro výuku antropologie, genetiky a morfologie člověka

·         Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie 

·         Projektová výuka tematiky antropologie

·         Příprava učitele na výuku z oblasti antropologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Podmínkou ke splnění předmětu je aktivní účast na seminářích (povoleny 2 absence) a odevzdání všech úkolů portfolia. Portfolio musí být odevzdáno dle časového harmonogramu.

Hlavní témata obsahu portfolia:

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie (s důrazem na lidoopi) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

·         Analýza vybraných učebnic s tematikou evoluční antropologie

·         Analýza vybraných učebnic s tematikou primatologie (s důrazem na lidoopi)

·         Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie 

·         Projektová výuka tematiky antropologie

·         Příprava učitele na výuku z oblasti antropologie

+ doplňující didaktické úlohy dle zadání

Veškeré podklady k portfoliu budou studentům zasílány emailem, popřípadě předány přímo na semináři.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.09.2022)

https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home

https://sites.google.com/view/paleoanthropology/home

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home

Portfolio pro druhý i třetí stupeň .´- obecná obsahová analýza:

10 hodin přímé výuky, z toho 5 H cvičení 5 H workshop, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor (viz doporučená literatura), pak příprava obsahové analýzy učebnic a příprava pracovních listů pro ZŠ a pro SŠ,  vycházejících ze studijních opor a a prezentací na webových stránkách (celkem cca 56 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalosti biologie člověka a antropologie

Analýza nejméně dvou učebnic pro ZŠ i SŠ - věcná - hodnocení kvality presentace biologie člověka a antropologie a jejich vhodnosti pro výuku na ZŠ a 2 pro SŠ.
Přípravu portfolia – analýza učebnic – nejméně 2 pro ZŠ a 2 pro SŠ.

1. Provést věcnou a srovnávací analýzu učebnic pro ZŠ a SŠ z hlediska koncepce výuky biologie člověka, propojení jednotlivých základních oblastí jako je anatomie, ontogeneze a evoluce člověka
2. Provést věcnou a srovnávací analýzu učebnic pro ZŠ a SŠ z hlediska koncepce výuky ontogeneze – zhodnotit, zda a do jaké míry jsou učebnice aktuální po odborné stránce a zda obsahují pojmy nezbytné pro pochopení růstu a vývoje člověka.
3. Provést věcnou a srovnávací analýzu učebnic pro ZŠ a SŠ z hlediska koncepce výuky genetiky a evoluce člověka – zhodnotit nakolik, a zda vůbec, jsou učebnice aktuální z hlediska současných poznatků o genetiky a pojmů, které jsou nezbytné pro její výuku
Druhá část – cvičení – workshop s prezentací výsledků - pracovat je možno ve skupinách

Pracovní listy pro ZŠ i SŠ: Krevní skupiny plus něco alergie na laktozu, celiakie, atd. Vysvětlit pro ZŠ i SŠ: Kost a její funkce, Funkci srdce, Žaludek a duodenum, Hormony - funkční celky - příklady - nadledvinky - hypohypo komplex včetně statinů a liberinů, Mozek - celková charakteristika a souvislosti.