PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ICT kompetence učitele - OKN2319916
Anglický název: ICT competence of teachers
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKNI1I121B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Prerekvizity : OKN2319813
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)
Předmět ICT kompetence učitele navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia informačních a komunikačních technologií, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a Didaktika ICT 01, Didaktika ICT 02 a má úzký vztah s předmětem ICT ve vzdělávání. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy a tendencemi v oblasti ICT kompetencí, zejm. ICT kompetencí učitelů. Tematicky se předmět zaměřuje na terminologické konstrukty oblasti gramotností vztahujících se k informační výchově. Dalším tématem je zvyšující se požadavek na akcentaci pojmu kompetence, především z pohledu měnícího se paradigmatu a přechodu k učící se společnosti. Součástí předmětu je seznámení s národními styrategiemi podpory ICT kompetencí pedagogických pracovníků. V souladu s převažující didakticko-metodickou orientací tohoto cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů identifikovat a popsat požadované ICT kompetence učitelů, popsat, které dovednosti jsou pro práci učitelů v moderní společnosti aktuálně důležité a kooperovat s ICT koordinátorem na škole, který má problematiku rozvoje ICT kompetencí pedagogického sboru metodicky na starosti.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

&  BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/.

&  Cisco Systems Inc.The Learning Society. 2010. Dostupné z WWW: http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf , resp. http://www.scio.cz/media/CISCO_Ucici_se_spolecnost.asp

&  FRÝZKOVÁ, M. Využití ICT ve výuce chemie v základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií. Metodický portál: 18. 12. 2008. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2836/VYUZITI-ICT-VE-VYUCE-CHEMIE-V-ZAKLADNICH-SKOLACH-A-NIZSICH-STUPNICH-VICELETYCH-GYMNAZII.html>

&  Key Data on Education in Europe 2012. EURYDICE. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 2012.

&  Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011. EURYDICE. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 2011.

&  Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a na gymnáziu. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011. 28 s. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Klicove_kompetence.pdf>.

&  Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 75 s. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf>.

&  Klíčové kompetence na gymnáziu. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 129 s. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/KK_gy.pdf>.

&  NEUMAJER, O. ICT kompetence učitelů. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2007. 167 stran. Dostupné z WWW: <http://ondrej.neumajer.cz/?item=ict-kompetence-ucitelu>

&  NEUMAJER, O. Standardy technologických dovedností pro žáky od ISTE. Metodický portál: Články. 10. 05. 2010]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10673/STANDARDY-TECHNOLOGICKYCH-DOVEDNOSTI-PRO-ZAKY-OD-ISTE.html>

&  Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí. Srovnávací analýza. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. 95 s. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/03/Pojeti_klicovych_kompetenci_v_kurikulech_vybranych_zemi__web.pdf>

&  PŘICHYSTALOVÁ, I. Zamyšlení nad kompetencemi v oblasti ICT. Metodický portál: Články. 22. 01. 2009. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GO/2932/ZAMYSLENI-NAD-KOMPETENCEMI-V-OBLASTI-ICT.html>

&  RAMBOUSEK, V., HUSTOPECKÝ J., NEUMAJER, O., MUDRÁK, D. PROCHÁZKA, J.,  ŠTÍPEK, J. Výzkum informační výchovy na základních školách. Praha : Koniáš, 2007. 360 stran. ISBN 80-86948-10-2.

&  Metodický portál RVP.CZ http://www.rvp.cz/

&  Česká škola http://www.ceskaskola.cz/

&  Textové materiály a soubory předávané v průběhu semestru

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

Učící se společnost

·        Informační společnost, učící se společnost a důraz na celoživotní učení.

·        Vzdělávání v informační společnosti.

·        Role digitálních technologií ve vzdělávání.

·        Klíčové kompetence jako cílová kategorie vzdělávání.

Gramotnosti a ICT kompetence

·        Aktuální tendence v oblasti ICT kompetencí.

·        Problematika hodnocení ICT kompetencí.

·        Různorodost postavení ICT kompetencí v kurikulu.

·        Gramotnosti zaměřené na informační výchovu (informační gramotnost, počítačová gramotnost, internetová gramotnost, ICT gramotnost, digitální gramotnost).

ICT kompetence UČITELE

·        Modely rozvoje ICT kompetencí učitelů.

·        Trendy v oblasti modelů rozvoje ICT kompetencí v zahraničí.

·        Národní koncepce rozvoje (Státní informační politika ve vzdělávání, Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání v období 2009-13).

·        Šetření a zpětná vazba v oblasti využívání ICT učiteli a žáky (zejm. ČŠI).

·        Význam a role ICT koordinátora, studium k výkonu specializované činnosti ICT koordinátora na škole.

·        Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (29.10.2019)

Prokázání příslušné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti zaměření předmětu.
Prokázání způsobilosti aplikovat příslušné dovednosti při řešení praktických problémů a ve svém dalším profesním rozvoji.
Poskytnutí zpětné vazby, přínosů a rezerv k předmětu.
Součástí zkoušky bude rozbor průběhu a naplnění zadání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK