PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody sociální práce - OKN231415
Anglický název: Methods of Social Work
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKNQ2P119B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OKN231410
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2014)
Předmět studentům přibližuje základní koncepty sociální práce a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Věnuje se významným současným paradigmatům a teoriím sociální práce (přístupu humanistickému, existenciálnímu, systemickému, kognitivně behaviorálnímu, antiopresivnímu, sociobiologii). Jsou analyzovány metody a techniky sociální práce (prevence sociálního selhání, poskytování poradenství, streetwork, krizová intervence, groupwork, case management, práce s rodinou, komunitní práce, stacionáře, ústavy, azyly, dobrovolnická práce, supervize v sociální práci, hodnocení efektivity sociálních programů). Semináře jsou zaměřeny na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2014)

Cílem předmětu je zaměřit se na základní koncepty sociální práce, a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Semináře se soustřeďují na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (26.09.2017)

Baštecký, B.; Et al Terénní krizová práce. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-X

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

Kappl, M. Metody sociální práce s jednotlivcem. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 80s. ISBN 80-7041-846-X

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 80-7367-181-6

Matoušek, O.; Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

Matoušek, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 210s. ISBN 978-80-7399-877-6

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce II. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 189s. ISBN 978-80-263-0017-5

 

 

Malík, Holasová, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 151 s. ISBN 978-80-247-4315-8.

Skurupská, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

Šik, V. Metody práce se skupinou pro pomáhající profese. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 176s. ISBN 978-80-7414-058-7

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (26.09.2017)

Požadavky k zápočtu: úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %) - vypsány budou max. 3 termíny.
Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2014)

1.     Sociální práce jako profese a profesní etika, hodnoty v sociální práci, etický kodex sociálního pracovník, role sociálního pracovníka, obecné předpoklady a dovednosti pracovníka pomáhající profese, syndrom vyhoření a prevence

2.     Metody sociální práce

3.     Komunikace - pozorování, rozhovor + otázky

4.     Případová práce - komunikace s klientem, problémy řešení v případové práci

5.     Poradenství - sociální poradenství, pomoc a poradenství, vedení poradenského rozhovoru

6.     Krizová intervence - pojem krize, příčiny krize, typy krizí, průběh krize, řešení krize - svépomoc, vzájemná pomoc, samotná krizová intervence

7.     Mediace - metoda mediace, role a dovednosti mediátora

8.     Práce se skupinou - svépomocné a podpůrné skupiny

9.     Práce v zařízeních sociální péče

10.   Zákon o sociálních službách

11.   Streetwork - pojem a historie streetworku, cílové skupiny a formy práce streeta

12.   Práce s dětmi a rodinou - rodina jako podpůrná instituce, typy služeb poskytovaných rodinám

13.   Videotrénink interakcí - vývoj VTI, metodika, průběh VTI a plán pomoci

14.   Komunitní práce - historie KP, proces KP a komunitní pracovník, komunitní projekt

15.   Dobrovolnická práce

16.   Řízení v sociální práci -management, supervize, hodnocení, standardy sociálních služeb, analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK