Speciální a inkluzivní pedagogika - OKN03S303B
Anglický název: Special and Inclusive Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OKN03S203B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Studentům bude přiblížena podstata odlišnosti a potřeb dítěte/ žáka v kontextu zdravotního postižení, zdravotního a sociálního znevýhodnění a vysokého nadání. Budou představeny metodické přístupy učitele vyplývající z negativního i kompetenčního vymezení (chápání) odlišnosti. Charakteristiky projevů odlišnosti dětí /žáků budou ilustrovány na příkladech z praxe MŠ, stejně jako konkrétní postupy učitele, jimiž se téma odlišnosti stává tématem hry v MŠ. Část výuky bude věnována ukázkám metod individualizace a diferenciace úkolů v řízené aktivitě dětí/žáků dle principů konstruktivní didaktiky. Účastníci se na příkladech naučí rozlišovat funkční skupinové kooperace dětí v MŠ, identifikovat bariéry v prostředí MŠ pro děti/žáky se SVP.
Poslední úprava: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 8 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce, příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Poslední úprava: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Literatura

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DITTRICHOVÁ,J. PAPOUŠEK,M. PAUL, K: a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha. Grada.2004, ISBN 80-247-039

DOKOUPILOVÁ,I. POTMĚŠIL,M. a kol. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc, UP. 2015. ISBN978-80-277-4432-1.

HRADILKOVÁ, T.akol.Praxe a metody rané péče. Praha. Portál. 2018. ISBN 978-80-262-1386-4.

KOMENSKÝ,J.A.Informatorium školy mateřské.Praha Kalich, 1992.

KUNHARTOVÁ,M. POTMĚŠIL,M. POTMĚŠILOVÁ,P. Náročné otcovství.Praha, Karolinum 2017 ISBN 978-80-246-3600-9.

MOLEMAN a kol. Rosteme hrou. Praha, EDA s.r.o. 2014 ISBN 978-80-260-5862-5.

MORÁVKOVÁ.M a kol.. Katalog podpůrných opatření. (Metodika aplikace podpůrných opatření v předškolním vzdělávání) Olomouc UP, 2020. ISBN 978-80-244-5716-1.

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.

STRASSMEIER,W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha Portál. 1996 ISBN 80-7178-103-7.

VÁGNEROVÁ,M. STRNADOVÁ,I. KREJČOVÁ,L. Náročné mateřství. Praha, Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.

VOLEMANOVÁ,M. Přetrvávající primární reflexy. Praha, INVTS s.r.o. 2019 ISBN 978-80-907369-0-0

Poslední úprava: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Sylabus

Tématické okruhy:

A

  1. Integrace, inkluze – teoretická východiska, principy, strategie a metody inkluzivní pedagogiky.Legislativní úprava vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - možnosti vzdělávání, legislativní úprava poskytování podpůrných opatření ve školách a školských zařízeních
  2. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - situace rodiny dítěte s postižením, fáze vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte, specifika výchovných stylů v rodině dítěte s postižením, komunikace s rodičem dítěte s postižením v mateřské škole.Raná intervence – služba rané péče a včasná podpora rozvoje v mateřské škole. Inkluzivní prostředí mateřské školy, vytvoření a vyhodnocování podmínek pro vzdělávání dětí s různorodými potřebami.
  3. Diagnostika ve speciální pedagogice. Diagnostické metody a postupy vhodné pro období předškolního věku, oblasti speciálněpedagogické diagnostiky v předškolním věku, diagnostika školní zralosti. (viz Diagnostika dr. Lenka Felcmanová)
  4. Charakteristika mentálního postižení, dopady mentálního postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s mentálním postižením Charakteristika dítěte s PAS , podpůrná opatření

B

  1.  Porucha pozornosti a hyperaktivita, dopady do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivity
  2. Charakteristika sluchového postižení, dopady sluchového postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se sluchovým postižením.Charakteristika narušené komunikační schopnosti, dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s narušenou komunikační schopností. Logopedická prevence v mateřské školeCharakteristika zrakového postižení, dopady zrakového postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se zrakovým postižením.
  3. Charakteristika tělesného postižení, dopady tělesného postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s tělesným postižením.Závažná onemocnění v předškolním věku, dopady závažných onemocnění do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se závažnými onemocněními.
  4. Charakteristika sociálního znevýhodnění, dopady sociálního znevýhodnění do vzdělávání, podpůrná opatření pro děti se sociálním znevýhodněním 
Poslední úprava: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočtový test

Poslední úprava: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)