PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj předmatematické gramotnosti - OKN03M303A
Anglický název: Developing pre-mathematical literacy
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michaela Kaslová
Vyučující: PhDr. Michaela Kaslová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)
Kurz je zaměřen na rozvoj schopností, které musí uplatnit učitel v mateřské škole v přípravě, plánování a diagnostikování v oblasti rozvoje dítěte předmatematické gramotnosti. Kurz klade důraz na práci s dynamickými didaktickými strukturami, na tvorbu adidaktických situací a na přesahy oborů v komplexních aktivitách. Kurz stojí na samostudiu studentů (odpovídajícímu počtu kreditů) s tím, že výuka doplňuje a strukturuje nastudované informace, předpokládá kritické a tvořivé myšlení a schopnost toto adekvátně komunikovat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)

Cílem kurzu je získat studenty k dalšímu studiu didaktiky předmatematické gramotnosti (PMG); vybavit je nástroji
pro jejich kvalifikované uplatnění v praxi tak, aby byli schopnis hlubším pochopením problematiky v oblasti PMG tvořit ŠVP, být kritičtí při výběru didaktických materiálů, metodicky řídit začínající učitele a
asistenty, evaluovat podřízené, zdůvodnit doporučení i rodičům, individualizovat přístupy k dítěti. .

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)

Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8859

V případě přechodu na distanční výuku bude výuka podporována McrosoftTimes.

Studium předpokládá: 10 h přímé výuky; 60 h samostudia a příprav na výuku; 20 h přípravy na test, lze využít 2-4 h konzultací online

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)

CHVÁL Martin a FELCMANOVÁ Lenka a Michaela KASLOVÁ Úroveň zrakového vnímání a předmatematických
dovedností u předškoláků. In David Greger et al. (Eds.) Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a
při přechodu na základní školu. Praha : UK PEDF, 2015, s. 71-95. ISBN 978-80-7290-861-5.
KASLOVÁ Michaela Potencionální talent a (ne)vhodné strategie jeho raného rozvoje.In Jaroslav Zhouf (Ed.) Ani
jeden matematický talent nazmar. Praha : JČMF, 2019 (14 stran v tisku).
KASLOVÁ, M. Recording data at preschool level – Introduction to statistics. In Jarmila Novotná a Hana Moraová (Eds.) Proceedings
SEMT´23.Praha : UK PEDF, 2023, s. 181-190
KASLOVÁ Michaela Worksheets in Czech Kindergartens. In Jarmila Novotná a Hana Moraová (Eds.) Proceedings
SEMT´19.Praha : UK PEDF, 2019, s. 473-474. ISBN 978-80-7603-069-5.
KASLOVÁ, M. Spontaneous correction processes in pre-mathematical literacy. In jarmila Novotná (Ed.) Proceedings SEMT´21, Praha : UK. 2021, p.  151-161
KASLOVÁ Michaela Příprava na slovní úlohy v mateřské škole. Text ESF v projektu SC1 České Budějovice, 2019,
20 stran, bez ISBN.
KASLOVÁ Michaela Konektivní didaktické struktury se zaměřením na stimulaci logického myšlení. In Viktor
Murcín (Ed.) Matematika vo svete předškoláka. Bratislava : Pro Solution s.r.o. , 2017, s. 29-46. ISBN
978-80-8139-111-8.

Další literatura bude doplněna dle přání/zaměření studentů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)

Kurz je zahájen vstupní testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou k připuštění k závěrečnému testu. Další základní  podmínkou k připuštění ke klasifikovanému zápočtovému testu je aktivní 100% účast ve výuce a průběžná příprava.

Zápočtový klasifikovaný test prověřuje především schopnost kritického pohledu na didaktické materiály  a schopnost propojit zadané téma s konkrétními aktivitami dítěte v mateřské škole, umět aktivity zdůvodněně gradovat tak, aby se prokázal předpoklad k plánování (ŠVP, tyděnní plán, přípravy) a k diagnostikování dítěte v rámci PMG. Test je hodnocen bodově a pro jeho úspěšné absolování je potřeba dosáhnout alespoň 70 % ze 100 %. Test je možné opakovat, předpokládají se nejvýše dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)

Témata (stěžejní jsou témata 1, 3, 4):

1) Školní vzdělávací program se zaměřením na předmatematickou gramotnost a počátky matematické gramotnosti – tvorba,
hodnocení ŠVP. Individuální programy rozvoje dítě se specifickými potřebami včetně dětí nadprůměrných v
intelektové oblasti. Analýza vybraného ŠVP z pohledu didaktiky matematiky a předmatematické gramotnosti. Zvláštní
zřetel na klady a úskalí ŠVP a PMG v lesní mateřské škole. Akcent na přesahy s důrazem na dynamické didaktické
konektivní struktury v četně zasazení pracovních listů do didaktických struktur.

2) Pedagogické směry a příprava na školní matematiku – porovnávání, klady a úskalí. Zahraniční i domácí metodické a didaktické materiály tištěné i digitální a kritický pohled učitele; analýza pracovních listů. Kritická práce s dostupnými didaktickými materiály určenými pro práci v mateřské škole.

4) Analýza dětských aktivit, analýza dětských reakcí v daném kontextu na daný podnět (pozorování nebo videozáznam); diagnostika před vstupem do školy.

5) Modifikace aktivit s přihlédnutím k rozvoji dítěte, specifické podmínky (věk, mateřský jazyk, odklad školní docházky); úskalí
rozvoje PMG u dětí cizinců.

6) Kooperace s rodiči v oblasti PMG; nabídka aktivit pro doma - společenské a stolní hry
s pravidly (pořádání akcí pro rodiče s dětmi a organizace třídních schůzek ve spolupráci s oborovým profesionálem).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Michaela Kaslová (31.01.2024)

Vstupní test zaměřený na rekapitulaci předmatematické gramontosti v rozsahu bakalářského studia na UK PEDF - jeho úspěšné zvládnutí je nutnou podmínkou pro připuštění k závěrečnému testu.

Cílem vstupní testu je zaručit porozumění okruhům, na které se v kurzu bude nahlížet odlišně  od Bc studia, tedy z pohledu metodiků, inspekce či řídících pracovníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK