PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktické přístupy k robotickým hračkám v předškolním vzdělávání - OKN03I307A
Anglický název: Didactical Approaches to Robotical Toys in Preschool Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Vyučující: PhDr. Daniel Tocháček
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (08.09.2022)
Cílem předmětu je vysvětlit koncept informatického myšlení a jeho význam v učení dětí předškolního věku, seznámit se s didaktickými parametry vybraných robotických hraček pro předškolní vzdělávání a vyzkoušet si vybrané aktivity. Předmět se zaměří na klíčové informatické pojmy a na didaktické přístupy k jejich utváření u dětí předškolního věku založené na objevování při činnostech s robotickými hračkami i bez nich s důrazem na rozvoj algoritmického a logického myšlení dětí. Pozornost bude věnována také souvislostem rozvoje informatického myšlení dětí při práci s robotickými hračkami s osvojováním některých matematických pojmů a představ, s manuálními dovednostmi, s technickým myšlením a kreativitou dětí. Při práci s robotickými hračkami se otevírá prostor pro přirozenou zvídavost dětí, jak věci fungují, a pro jejich fantazii a estetické cítění včetně čtenářské gramotnosti.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (07.11.2022)

Příslušné materiály na imysleni.cz

ČERNÁ, M. (2014) Inspiromat pro učitelky MŠ: náměty, metodické rady, hry a inspirativní aktivity na podporu schopností a dovedností předškolních dětí. Praha: Forum, 2014. ISBN 978-80-87983-03-4.

DUFOUR, C. (2011) Robotics in Kindergarten. A Learning and Evaluation Situation for Preschool Education. Canada, 2011.

FANFULOVÁ, J. (2019) Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček. PPUČ : NÚV, 2019.

KALAŠ, I. (2011) Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Analytická štúdia. Ústav informácií a prognóz školstva : Bratislava, 2011. ISBN:978-80-7098-495-6

PAPERT, S. (1980) Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas, 1980.

RESNICK, M. (1998) Technologies for Lifelong Kindergarten. Educational Technology Research & Development, Vol. 46, no. 4, 1998.

SMOLÍKOVÁ, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010.

STAŇKOVSKÁ, T. (2018) Využití robotických hraček v mateřské škole. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky. Plzeň, 2018.

SULLIVAN, A., BERS, M. U. (2015) Robotics in the early childhood classroom: learning outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. Int J Technol Des Educ., 2015.

TOCHÁČEK, D. a J. LAPEŠ. (2012) Edukační robotika. Praha: PedF UK, 2012, ISBN 978-80-7290-577-5.

Elektronický kurz v LMS Moodle: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2204

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (08.09.2022)

Témata:

 1. Klíčové koncepty: robotické programovatelné hračky, informatické myšlení
 2. Přístupy k rozvoji informatického myšlení (se zaměřením na edukační robotiku) u nás a v zahraničí
 3. Didaktické přístupy k rozvoji informatického myšlení dětí MŠ bez použití digitálních technologií
 4. Didaktické přístupy k rozvoji informatického myšlení (se zaměřením na edukační robotiku) dětí MŠ
 5. Práce s vybranými robotickými programovatelnými hračkami
 6. Edukační robotika pro MŠ
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (07.11.2022)
 • splnění průběžných úkolů daných Moodle kurzem
 • vytvoření didaktického materiálu s využitím robotické programovatelné hračky a edukační robotiky

Známka následně udělena na základě procentuálního rozpětí:

 • 100- 90 % - výborně
 • 89 - 80 % - velmi dobře
 • 79 - 70 % - dobře

Odevzdaný úkol se považuje za konečné řešení a autor/ka může opravit úkol pouze v případě doporučení vyučujícího.

Pro získání zápočtu je stanoven 1 termín a vymezen 1 pokus (nedohodne-li se vyučující prokazatelně v konkrétním případě se studujícím jinak).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK