PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie a variabilita vývoje - OKMN0Q115A
Anglický název: Developmental psychology and variability of development
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=498
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0Q105A
Záměnnost : OPMN0Q115A
Je prerekvizitou pro: OKMN0Q135A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (01.02.2021)
Předmět je zaměřen propedeutiku jedné ze základních psychologických disciplín, která má zároveň silný přesah do pedagogické praxe. V průběhu semestru se studenti seznámí s rozmanitými aspekty vývoje jedince od prenatálního věku po smrt. V rámci akcentu na teorie celoživotního vývoje budou studenti motivováni ke kritickému myšlení, hledání souvislostí mezi nejznámějšími teoriemi vývoje a dílčích fenoménů vývoje jedince, i orientaci v aktuálním směřování empirického zájmu české i světové vývojové psychologie. Reflektována budou aktuální témata a měnící se trendy v současné vývojové psychologii, které budou studenti sami aktivně vyhledávat i diskutovat v seminární části kurzu. V akademickém roce bude kurz probíhat on-line - kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5879 Zapsaní studentu dostanou podrobnější informace o realizaci výuky i studijních oporách emailem.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (26.01.2023)

Přidělené kredity: 4

Přímá výuka: 12 hodin
Práce s materiály v Moodle, plnění úkolů: 50 hodin

Studium litetatury: 12 hodin
Příprava na zakončení předmětu: 30 hodin

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (15.05.2019)

BLATNÝ, M. (Ed.). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016.

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009.

ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Devět věků člověka.  Praha: Portál, 2015

GRUSS P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008.

KATRŇÁK, T. a kol. Na prahu dospělosti. Praha: Dokořán, 2010.

KLUSÁK, M. a KUČERA, M. Dětské hry - games. Praha: Karolinum, 2010.

KOUKOLÍK, F. Metuzalém: o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum, 2014.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

MACEK, P., LACINOVÁ, L. (eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2012.

LANGMEIER, J.;KREJČÍŘOVÁ, D.  Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

PIAGET, J.;INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte: od 1. do 5. třídy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006.

SHEEYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál 1999.

SMÉKAL, V.; LACINOVÁL.; KUKLA, L. a kol. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2004.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (15.05.2019)
 • Vymezení předmětu, zákonitosti vývoje jedince, metodologie, typy výzkumů
 • Hlavní teorie vývoje (Freud, Erikson, Piaget)
 • Důležité teorie zaměřující se na interakci a vztah k blízkým osobám 
 • Prenátální období a perinatální období
 • Novorozenecké a kojenecké období
 • Batolecí období
 • Předškolní věk, školní zralost
 • Mladší školní věk  
 • Adolescence
 •  Vynořující se a raná  dospělost
 • Střední a pozdní dospělost 
 • Stáří  
 • Fenomén umírání a smrti
 •  Zásadní otázky psychologie celoživotního vývoje 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (27.01.2023)

Kurz je ukončen zkouškou. Zkouška má podobu písemného didaktického testu v rozsahu přednášeného učiva. Písemný test je kombinovaný - část otázek volí student správnou odpověď z několika distraktorů, u části odpovědí formuluje vlastní odpověď. Podmínkou přihlášení se na zkoušku je odevzdaný úkol (po portfolia k SZZ) - Úkol bude lředstaven na první přednášce a odevzdává se do Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (27.01.2023)

Studijní opory naleznete zde: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=498

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK