PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politologie - OKMN0O285C
Anglický název: Intruduce to political science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Vyučující: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Anotace -
Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.
Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
Cíl předmětu

Seznámit se základními tématy politologie.

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
Deskriptory

Přednášky 2 hod týdně

 Asistence studentům v konzultacích a příprava 23

 Samostudium 25 hod.

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5838

V době distanční výuky bude přednášeno v systému MS Teams - v termínech uvedených v rozvrhu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNkZThjZDAtMmUzNC00ZThhLThmNmEtYjE1MzhjZWVmZDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b8b9f6b0-933a-4fa7-be22-011b7968ad7b%22%7d

 

Podmínky zakončení předmětu

Nastudovat témata z přednášek, přečíst 1 titul z doporučené literatury, napsat o titulu seminární práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet na základě diskuse nad seminární prací + doplňující otázka z přednášek

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (07.02.2022)
Literatura

Křížkovský,L., Adamová,K.:Politologie. Codex, Praha 1997.
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Novák ,M. Úvod do studia politiky.Praha: SLON,2019

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
Sylabus

1. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

2. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

3. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

4. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

5. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

 

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5838

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Nastudovat témata z přednášek . Dále přečíst 1 titul z doporučení literatury, o ní napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet na základě diskuse nad seminární prací + doplňující otázka z přednášek

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK