Didaktika matematiky II - OKMN0M158A
Anglický název: Mathematics education II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0M152A
Záměnnost : OPMN0M158A
Je prerekvizitou pro: OKMN0M165A, OKMN0N175A, OKMN0M170A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je příprava studentů na vstup do učitelské praxe. Rozvíjíme matematickou kulturu studentů a pěstujeme jejich kladný vztah k žákům. Vedeme je k tomu, aby ve své budoucí praxi evidovali své zkušenosti, analyzovali je s využitím teoretických poznatků a na tomto základě zkvalitňovali svou práci.
Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Cíl předmětu
  1. Vést studenty k potřebě evidence své každodenní pedagogické zkušenosti jako východiska pro zkvalitňování vlastní pedagogické práce. Seznámit studenty s metodami analýzy evidovaných didaktických i pedagogických jevů.
  2. Rozvíjet u studentů schopnosti pozorovat a reflektovat učební proces ve třídě, vést je k vlastnímu způsobu tvorby hospitačního záznamu z výuky.
  3. Dále rozšiřovat zkušenosti studentů s konstruktivistickými přístupy. Dát příležitost poznat, jak se tyto přístupy realizují v praxi.  Působit na jejich pedagogické přesvědčení směrem od instruktivního ke konstruktivistickému edukačnímu stylu.
  4. Seznámit studenta s konkrétními edukačními činnostmi, zejména: a) tvorba scénáře vyučovací hodiny, b) způsob evidence vlastní zkušenosti, c) motivace žáků, d) vedení třídní diskuse, e) tvorba klimatu třídy, f) práce s chybou, g) vedení nadaných žáků, h) vedení žáků s nižšími matematickými schopnostmi, i) diagnostika kognitivních a meta-kognitivních potencí zejména v oblasti matematiky žáků 1. st. ZŠ, j) hodnocení žáků.
Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Deskriptory

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 h:

přímá výuka - 16 h

písemné přípravy na semináře 2 h týdně na setkání, celkem 24 h

čtení odborné literatury 15 h 

zpracování průběžných úkolů  - 20 h

V případě, že přednášky nebo semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Literatura

Vybrané kapitoly z
HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

HOŠPESOVÁ, A. STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. (Eds) Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Praha : Portál, 2009

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele (Nakladateství: Alter, Fraus, H-mat, Prodos, SPN, Didatis, Fortuna, ...).

Soubor přednášek a doprovodných materiálů dostupných po zaregistrování  do kurzu v moodlu: : https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13396

JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

HEJNÝ, M. Výuka orientována na budování schémat: Aritmetika 1. stupně, Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., ... & Žalská, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

Vondrová, N. a kol.: Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Karolinum, 2016

Vondrová, N.: Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst. Praha : UK, Pedf, 2020.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Metody výuky

Setkání jsou vedena interaktivně, střídavě jsou vedeny učitelem z praxe a učitelem z fakulty. Témata jsou předem známa a očekává se, že se na ně studenti budou připravovat tak, aby se zasvěceně zapojili do diskuzí.

Zvláštní zřetel je věnován studentům, kteří v důsledku předchozího matematického vzdělávání mají nízké matematické sebevědomí a tendenci ve své budoucí praxi opakovat ty postupy, které vedly k neúspěchu a k negativnímu vztahu k matematice.

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě: a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) b) bude organizována online výuka v Adobe Connect (nebo Google meet, nebo Zoom), přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k ukončení kurzu (klasifikovaný zápočet):


1. Aktivní účast na setkáních
2. Splnění průběžně zadaných úkolů, které budou formulovány prostřednictvím Moodlu. Student odevzdává průběžně úkoly do Moodlu a doplněné úkoly po setkácních odevzdá nejpozději 9.1.2023.


Požadavky k ukončení :

V případě kombinovaného studia vypracování písemného testu na konci semestru se ziskem aspoň 50 % možných bodů. 

Termíny na závěrečné kolokvium budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

30 % prezentace zpracovaných úkolů

40 % závěrečný test

30 % ústní obhajoba testu.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Sylabus

Didaktika matematiky II

Vyučující: PhDr. Jana Slezáková,Ph.D.

Sylabus:

Vstup do praxe, práce s cíli

Zlomky, racionální čísla, záporná čísla; relace.

Protoalgebra - cesta od aritmetiky k algebře

Polarita aritmetiky a geometrie, matematická gramotnost

Rozvíjení porozumění geometrickým tvarům - budování porozumění na úrovni osobností jak 2D, tak 3D geometrie

Geometrické pojmy, vztahy, procesy

Jazyky geometrie jako nástroj komunikace i rozvíjení myšlení

 

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)