Hudební kultura I - OKMN0H218B
Anglický název: Musical Culture
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://classroom.google.com/c/Mzk5ODc3NDAwMTRa
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H214B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H221B, OKMN0H223B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.05.2019)
V přednáškách se studenti seznamují s jednotlivými etapami hudebního vývoje, seminář je zaměřen na prezentaci konkrétních hudebních děl. Studenti jsou vedeni k hledání společných znaků jednotlivých hudebních proudů a období, souvislostí s historickým a společenským vývojem a k uvědomování si odlišností jednotlivých slohů, směrů, uměleckých škol a skupin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.05.2019)

Cíl předmětu: seznámení s vývojem evropské hudby ve vazbě k všeobecným dějinám, literatuře a výtvarnému umění.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.05.2019)

Povinná literatura:

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7290-333-7.

KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k J. S. Bachovi. Praha: Supraphon, 1982. 167 s.

GREGOR, V. Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače pedagogických fakult. 2. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta,

1983. 252 s.

Doporučená literatura:

BUKOFZER, M. Hudba v období baroka.  Bratislava: Opus, 1986. 677 s.

 

ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. 5. vyd. Praha: Panton, 1974. 527 s. ISBN 35-305-74.

HANŽLÍK, B. Dějiny hudby v obrazech a obrázcích. Čelákovice: Klub přátel ZUŠ Jana Zacha, o. s., 2009. 204 s. ISBN 978-80-254-4824-3.

KYNCL, J. Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy. Český Těšín: Press-Pygmalion, 2004. 240 s. ISBN 80-239-1925-3.

MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. 611 s. ISBN 80-7106-238-3.

SEHNAL, J., VYSLOUŽIL, J. Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. 311 s. ISBN 80-7275-021-6.

SMOLKA, J. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

TROJAN, J. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 80-7185-348-8.

VÍTEK, B. Přehled dějin hudby. Pardubice: Agentura Luděk Šorm, 1994. 261 s. ISBN 80-901702-0-X.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

1. Evropská kultura a její původ ve starověkých civilizacích, raný středověk.

2. Gregoriánský chorál a jeho vliv na utváření středověké i novověké duchovní tvorby.

3. Rozvoj vícehlasu v období gotiky, světská jednohlasá hudba.

4. Renesance jako výrazná proměna světového názoru a životního stylu, vokální polyfonie v dílech nizozemské školy.

5. Italská renesance, proměna hudebního stylu v římské a benátské škole; hudba v českých zemích.

6. Formování barokního stylu, znaky barokní hudby, formy instrumentální hudby.

7. Vývoj opery.

8. Hlavní představitelé baroka.

9. Baroko v českých zemích.

10. Proměny hudebního stylu v období klasicismu, nové hudební druhy a formy.

11. Vídeňský klasicismus.

12. Český hudební klasicismus, hudební emigrace.

 

2 kredity = 60 hodin:

výuka - 10 hodin,

studium literatury - 14 hodin,

příprava na výuku - 12 hodin,

práce se studijní oporou - 8 hodin,

příprava na zkoušku - 16 hodin.

Studijní opory -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

https://publi.cz/books/512/index.html?secured=false#Cover