PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současný český jazyk II - OKMN0C127A
Anglický název: Czech Language II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0C116A
Záměnnost : OPMN0C127A
Je prerekvizitou pro: OKMN0C159A, OKMN0C146A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)
Cílem předmětu je: - studenti si uvědomí, že syntaktická strukturace výpovědí odráží strukturu lidského myšlení, a analýzou větných struktur zdokonalí svou dovednost přesného a logického myšlení, - studenti budou schopni využít získané vědomosti o stavbě české věty při tvorbě vlastních textů; dokážou volbou větné struktury cíleně ovlivnit výpovědní perspektivu; vyvarují se nemotivovaných odchylek od pravidelné větné stavby, Předmět je úvod do syntaxe a do stylistiky, důraz je kladen na praktické dovednosti v obou disciplínách a propojení všech jazykových rovin při komplexní analýze textu. Student by měl být schopen využít všech dosud získaných informací z roviny fonetické, lexikální, morfologické, syntaktické i textové ke komplexní analýze textu a k jeho pochopení.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Časová zátěž studenta: 90 hodin (3 kredity)

kontaktní výuka: 8 hodin

domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava: 82 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003.

Černá, Martina; Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství prvního stupně ZŠ a SpPg. Praha: PedF UK, 1999.

Hájková, Eva a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017.

Hirschová, Milada. Syntaktické rozbory: studijní text. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

Hoffmannová, Jana et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

Hubáček, Jaroslav et al. Čeština pro učitele. Vyd. 4., upr. Opava: VademecumBohemiae, 2010.

Janovec, Ladislav et al. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006.

Svobodová, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Opava: VademecumBohemiae, 2003.

 

 Doporučená:

Havlová, Ivana, Štěrbová, L.; Schneiderová, E. Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg, Praha: UK, 1999.

Karlík, Petr (ed.), Nekula, Marek (ed.), Pleskalová, Jana (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Konkrétní náplň seminářů:

 1. Skladba a její různá pojetí – syntax závislostní valenční a nevalenční.
 2. Věta a výpověď, základ věty. Syntaktické vztahy zmnožení a dominace. Základové a nezákladové větné členy.
 3. Systemizace poznatků z konfrontace valenčního a tradičního pojetí syntaxe.
 4. Věta a souvětí. Souvětí a text.
 5. Odchylky od pravidelné větné stavby.
 6. Věty/výpovědi podle postoje mluvčího k obsahu (výpovědi) a komunikační funkce výpovědi.
 7. Stylistika – komunikační oblasti spisovné češtiny, teorie funkčních stylů.
 8. Stylotvorné faktory.
 9. Specifikum stylu učebního.
 10. Stylistika jazykových prostředků.
 11. Kompozice textu (horizontální a vertikální členění – význam pro interpretaci textu), slohové postupy a útvary.
 12. Komplexní analýza textu – využití prostředků roviny fonetické, lexikální, morfologické a syntaktické pro interpretaci textu (pravopis a interpunkce, fonetická transkripce, slovotvorný a morfematický rozbor, významové vztahy mezi slovy, frazeologie, určování slovních druhů, gramatických kategorií a vzorů, formální morfologie, syntaktický rozbor věty a souvětí), stylistické prostředky a funkce textu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Zkouška má část písemnou a část ústní.

Část písemná prověřuje teoretické a praktické znalosti syntaxe a stylistiky a obsahuje komplexní jazykovou analýzu. Prověřuje tedy také znalosti a dovednosti získané v předchozích disciplínách, které jsou důležité pro interpretaci textu (tj. dovednosti pravopisu, fonetiky, fonologie, lexikologie, slovotvorby, morfologie).

K ústní části postupují jenom ti studenti, kteří uspěli v písemné části, tedy získali min. 70 % možného bodového hodnocení.

U ústní části uchazeč provádí analýzu chyb v písemné části a prokazuje stylistické znalosti a jejich aplikaci. Pokud u ústní zkoušky nevyhoví, musí v dalším termínu skládat i písemnou část.

 

Kurs na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5883

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5883

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK